33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

Нормативні документи щодо проведення конкурсу

 

 

        

                                                                                       

                                                                       КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
                                                                                      ПОСТАНОВА

                                                                     від 25 березня 2016 р. № 246 
                                                                                            Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 457 від 04.07.2017 
№ 648 від 18.08.2017 
№ 694 від 06.09.2017 
№ 815 від 25.10.2017 
№ 1056 від 20.12.2017 
№ 374 від 10.05.2018 
№ 434 від 23.05.2018 
№ 462 від 05.06.2019}

 

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, що додається.

 

2. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 351), застосовується під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

 

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”, крім підпункту 5 пункту 18 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 травня 2017 року.

 

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 19

 

 

 


 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 березня 2016 р. № 246 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 18 серпня 2017 р. № 648)

 

ПОРЯДОК 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Загальні питання

 

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (далі - конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

 

Дія цього Порядку застосовується під час проведення конкурсу на зайняття посад дипломатичної служби, крім випадків, коли призначення на дипломатичні посади здійснює Президент України відповідно до Конституції України, та з урахуванням того, що відповідно до Закону України “Про дипломатичну службу” в органах дипломатичної служби здійснюється ротація працівників дипломатичної служби.

 

Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ проводиться за загальною процедурою з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

 

{Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на зайняття вакантної посади державної служби (далі - посада) за результатами оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

 

Вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття посади включають кваліфікаційні вимоги, вимоги до компетентності та вимоги до професійних знань.

 

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 815 від 25.10.2017}

 

Перевірка володіння іноземною мовою кандидатів на зайняття посад категорії “А”проводиться Комісією з питань вищого корпусу державної служби на основі завдань, які затверджуються на її засіданні та включають лексико-граматичний тест, перевірку розуміння письмового тексту, перевірку умінь і навичок сприйняття усного мовлення (аудіювання), перевірку умінь і навичок висловлювати свою думку іноземною мовою.

 

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

Конкурс проводиться державною мовою.

 

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 815 від 25.10.2017}

 

Методичні рекомендації щодо оцінювання професійної компетентності кандидата на зайняття посади під час проходження конкурсу затверджуються НАДС.

 

3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

 

1) забезпечення рівного доступу;

 

2) політичної неупередженості;

 

3) законності;

 

4) довіри суспільства;

 

5) недискримінації;

 

6) прозорості;

 

7) доброчесності;

 

8) надійності та відповідності методів тестування;

 

9) узгодженості застосування методів тестування;

 

10) ефективного і справедливого процесу відбору.

 

4. Дотримання принципів недискримінації та забезпечення рівного доступу під час проведення конкурсу включає можливість застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи з інвалідністю, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

 

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Умови проведення конкурсу

 

5. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади категорії “А” приймає суб’єкт призначення.

 

Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади категорій “Б” і “В” приймає керівник державної служби в державному органі (далі - керівник державної служби).

 

6. Конкурс проводиться такими етапами:

 

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

 

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

 

3) прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

 

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законом вимогам;

 

5) проведення тестування та визначення його результатів;

 

6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (у випадках, передбачених цим Порядком);

 

7) проведення співбесіди та визначення її результатів;

 

8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу і другого за результатами конкурсу кандидата;

 

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 

7. Особи, які відповідно до частини другої статті 19 Закону України “Про державну службу” не можуть вступити на державну службу, не допускаються до участі у конкурсі.

 

8. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади (далі - кандидати).

 

9. Документи, подані (надіслані) кандидатами до державного органу, в якому проводиться конкурс, не розглядаються у разі:

 

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

 

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

 

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до державного органу менше ніж за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

 

Вимоги щодо оприлюднення інформації про посаду та оголошення про проведення конкурсу

 

10. Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посад оприлюднюється:

 

1) за категорією “А” - на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, офіційному веб-сайті НАДС та офіційному веб-сайті суб’єкта призначення;

 

2) за категоріями “Б” і “В” - на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, офіційному веб-сайті НАДС та офіційному веб-сайті державного органу, в якому проводиться конкурс.

 

Оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби категорій “Б” і “В”, які оприлюднені на офіційному веб-сайті НАДС, нумеруються з метою ідентифікації відповідної вакансії.

 

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

З метою широкого поширення інформації про посаду така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації.

 

11. Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, забезпечує надсилання в електронній формі НАДС наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його проведення за формою згідно з додатком 1 на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).

 

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, одного або кількох районів, забезпечує надсилання в електронній формі територіальному органу НАДС за місцем розташування наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його проведення за формою згідно з додатком 1 на електронну адресу відповідного територіального органу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження).

 

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Умови проведення конкурсу затверджуються наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення або керівника державної служби.

 

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 815 від 25.10.2017}

 

{Абзац четвертий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Служба управління персоналом державного органу може розмістити наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та умови його проведення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу (розпорядження). Розміщена через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС відповідна інформація оприлюднюється на такому порталі після її перевірки НАДС або його територіальними органами.

 

12. Якщо інформація про оголошення конкурсу, яка надіслана НАДС або його територіальному органу, не доступна для зчитування, відповідний наказ (розпорядження) про оголошення конкурсу та умови його проведення повертаються відповідному органу без розгляду шляхом надсилання повідомлення електронною поштою.

 

У разі невідповідності наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та/або умов його проведення вимогам законодавства про державну службу вони повертаються відповідному органу шляхом надсилання повідомлення електронною поштою з відповідним обґрунтуванням.

 

У разі відсутності зауважень до наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу та умов його проведення оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС не пізніше наступного робочого дня з дня надходження відповідної інформації або її розміщення на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС. Про таке оприлюднення повідомляється орган, яким було надіслано або розміщено оголошення, після чого інформація про оголошення конкурсу може бути оприлюднена на офіційному веб-сайті відповідного державного органу, інших веб-сайтах та в засобах масової інформації.

 

Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії

 

13. Конкурс на зайняття посад категорії “А” проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія).

 

Конкурс на зайняття посад категорій “Б” і “В” проводить конкурсна комісія у складі голови і членів комісії.

 

{Абзац другий пункту 13 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

14. Конкурс на зайняття посади керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, який утворений як юридична особа публічного права, проводиться у відповідному міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади та іншому державному органі конкурсною комісією, утвореною суб’єктом призначення.

 

{Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ № 434 від 23.05.2018}

 

Конкурс на зайняття посади керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який утворений як юридична особа публічного права, проводиться у відповідному територіальному органі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, конкурсною комісією, утвореною керівником такого органу.

 

{Абзац другий пункту 14 в редакції Постанови КМ № 434 від 23.05.2018}

 

Конкурс на зайняття посади керівника апарату облдержадміністрації та керівника структурного підрозділу облдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться у відповідній облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною головою облдержадміністрації.

 

{Абзац третій пункту 14 в редакції Постанови КМ № 434 від 23.05.2018}

 

Конкурс на зайняття посади керівника апарату Київської міської держадміністрації та керівника структурного підрозділу Київської міської держадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться конкурсною комісією, утвореною головою Київської міської держадміністрації.

 

{Абзац пункту 14 в редакції Постанови КМ № 434 від 23.05.2018}

 

Конкурс на зайняття посади керівника апарату райдержадміністрації та керівника структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться у відповідній облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації.

 

{Абзац пункту 14 в редакції Постанови КМ № 434 від 23.05.2018}

 

Конкурс на зайняття посади керівника апарату районної в м. Києві держадміністрації та керівника структурного підрозділу районної в м. Києві держадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться у Київській міській держадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату Київської міської держадміністрації.

 

{Абзац пункту 14 в редакції Постанови КМ № 434 від 23.05.2018}

 

Конкурс на зайняття посад категорії “Б” в усіх інших випадках та категорії “В” проводиться конкурсною комісією, утвореною керівником державної служби або суб’єктом призначення.

 

Рішення про утворення конкурсної комісії для призначення керівників структурних підрозділів апарату Міноборони приймається Міністром оборони.

 

15. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.

 

До складу конкурсної комісії можуть входити представники служби управління персоналом, юридичної служби, окремих структурних підрозділів та інші працівники державного органу, в якому проводиться конкурс.

 

У разі неможливості утворення або функціонування конкурсної комісії в державному органі, фактична чисельність якого становить менше 10 осіб, конкурс може проводити конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

 

За умов, зазначених в абзаці третьому цього пункту, конкурс може проводитися:

 

для структурного підрозділу облдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права - в облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації;

 

для апарату райдержадміністрації та структурного підрозділу райдержадміністрації без статусу юридичної особи публічного права - в облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації;

 

для структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права - в райдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату райдержадміністрації.

 

До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, в установленому НАДС порядку.

 

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

15-1. У разі подання членом Комісії або конкурсної комісії письмової заяви про участь у конкурсі на зайняття посади, який проводиться такою Комісією або конкурсною комісією, його повноваження припиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС, про що зазначається у відповідному протоколі.

 

{Порядок доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

16. Комісія або конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи державних службовців з інших державних органів, представника виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності), науковців, а також експертів (не менше двох) у відповідній сфері для проведення оцінки за результатами розв’язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.

 

У такому разі залученими до роботи Комісії або конкурсної комісії особами проводиться оцінка шляхом виставлення балів (0-1-2), які відображаються у відповідному протоколі засідання та враховуються членами Комісії або конкурсної комісії під час оцінювання після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою.

 

17. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

 

У разі тимчасової відсутності членів Комісії або конкурсної комісії з поважних причин (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, участь у невідкладних заходах, на яких зобов’язаний бути присутнім член Комісії або конкурсної комісії у зв’язку з виконанням посадових обов’язків), наслідком якої є відсутність кворуму, дата проведення конкурсу може бути перенесена на інший день з урахуванням строків, визначених законом.

 

Рішення про перенесення дати конкурсу на зайняття посади категорії “А” приймає Комісія, а на зайняття посади категорії “Б” або “В” - конкурсна комісія або суб’єкт призначення шляхом видання відповідного наказу (розпорядження).

 

Про зміну дати проведення конкурсу кандидати повідомляються спеціальним структурним підрозділом НАДС, який утворюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи Комісії (далі - спеціальний структурний підрозділ НАДС), або службою управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення.

 

Зазначене повідомлення може здійснюватися одним із доступних способів, обраним кандидатом, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.

 

Інформація для кандидатів може бути додатково розміщена на офіційному веб-сайті державного органу, в якому проводиться конкурс.

 

18. Голова НАДС за поданням керівника спеціального структурного підрозділу НАДС визначає з числа працівників такого підрозділу особу, яка виконуватиме функції адміністратора під час проведення конкурсу на зайняття посад категорії “А”.

 

Керівник державної служби органу, в якому проводиться конкурс, визначає з числа працівників служби управління персоналом особу, яка виконуватиме функції адміністратора під час проведення конкурсу на зайняття посад категорій “Б” і “В”.

 

За рішенням Голови НАДС або керівника державної служби органу, в якому проводиться конкурс, функції адміністратора можуть виконувати дві особи.

 

{Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

У разі коли в державному органі неможливо визначити адміністратора з числа працівників служби управління персоналом, функції адміністратора виконує особа з числа інших працівників такого органу, яка визначається керівником державної служби.

 

У разі проведення конкурсу на зайняття посад, визначених в абзаці третьому - шостомупункту 14 цього Порядку, адміністратор визначається особою, яка утворює відповідні комісії, з числа працівників служби управління персоналом або з числа інших працівників відповідної адміністрації.

 

{Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 434 від 23.05.2018}

 

{Абзац шостий пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Адміністратор не є членом Комісії або конкурсної комісії.

 

Адміністратор веде протокол засідання Комісії або конкурсної комісії, оформляє відомості про результати конкурсу, роздруковує звіти про результати проходження тестування, перевіряє особу кандидата тощо.

 

18-1. Члени Комісії, конкурсної комісії, адміністратори, залучені до роботи Комісії або конкурсної комісії особи несуть персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу, зокрема щодо змісту ситуаційних завдань, а також завдань для перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (для кандидатів на посади державної служби категорії “А”), до завершення відповідного конкурсу.

 

{Порядок доповнено пунктом 18-1 згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

 

19. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто, поштою або через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС) Комісії або конкурсній комісії такі документи:

 

1) копію паспорта громадянина України;

 

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

 

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

 

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

 

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

 

7) оригінали інших документів для підтвердження відповідності умовам конкурсу в разі проведення закритого конкурсу;

 

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” або “Б”, також подає до Комісії або конкурсної комісії заяву про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, за формою згідно з додатком 2-1.

 

{Пункт 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заява, зазначена у підпункті 2 цього пункту, пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), а заява, зазначена у підпункті 3 цього пункту, - власноручно.

 

{Абзац пункту 19 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

 

Під час створення електронних документів, які подаються для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

 

{Абзац дванадцятий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

20. Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3.

 

Види розумного пристосування та способи їх застосування визначаються в методиці забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням, яка затверджується НАДС.

 

{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

21.  Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, ведуть облік та реєструють всі документи для участі у конкурсі, подані особами, які бажають взяти у ньому участь.

 

Документи для участі у конкурсі зберігаються протягом п’яти років:

 

кандидатів на зайняття посад категорій “Б” і “В” - у державному органі, в якому проводився конкурс;

 

кандидатів на зайняття посад категорії “А” - у спеціальному структурному підрозділі НАДС.

 

22. Перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам, наявність усіх документів, передбачених пунктом 19 цього Порядку, та правильність заповнення документів, передбачених підпунктами 23 та 6 пункту 19 цього Порядку, проводить:

 

{Абзац перший пункту 22 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

 

на зайняття посад категорії “А” - спеціальний структурний підрозділ НАДС;

 

на зайняття посад категорій “Б” і “В” - служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс.

 

Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, не пізніше трьох робочих днів з дня надходження документів для участі у конкурсі повідомляє кандидатам:

 

{Абзац четвертий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

про результати перевірки документів, поданих особисто або поштою;

 

про результати попередньої перевірки документів, поданих через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС.

 

Кандидати, у яких досвід роботи та/або подані документи не відповідають установленим вимогам, не допускаються до тестування, про що їм повідомляє спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс.

 

{Абзац сьомий пункту 22 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

 

Кандидат, якого не допущено до тестування, після усунення недоліків у поданих ним документах у межах встановленого строку для подання таких документів може подати їх повторно у передбаченому порядку. В іншому разі кандидат вважається таким, що не пройшов конкурс, про що зазначається у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.

 

{Абзац пункту 22 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

 

Повідомлення може здійснюватися одним із доступних способів, обраним кандидатом, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.

 

Під час подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС копія посвідчення щодо вільного володіння державною мовою перевіряється після пред’явлення кандидатом оригіналу такого посвідчення до проходження тестування. У такому разі остаточне рішення щодо відповідності поданих документів установленим вимогам та допущення/недопущення кандидата до проходження тестування приймається спеціальним структурним підрозділом НАДС або службою управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, за результатами перевірки копії зазначеного посвідчення, про що кандидат повідомляється особисто або в інший спосіб.

 

У разі невідповідності поданої через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС копії посвідчення щодо вільного володіння державною мовою оригіналу такого посвідчення (крім випадків втрати такого посвідчення та отримання його дубліката) або непред’явлення оригінала такого посвідчення кандидат не може бути допущений до проходження тестування та вважається таким, що не пройшов конкурс.

 

Після перевірки документів кандидат протягом строку зберігання таких документів може звернутися до спеціального структурного підрозділу НАДС або служби управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, із письмовою заявою про повернення оригіналів документів, передбачених підпунктами 5 та 7 пункту 19 цього Порядку. У такому разі зберігаються копії таких документів.

 

Проведення оцінювання кандидатів

 

23. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад категорії “А” здійснюється відеофіксація процедури проведення конкурсу (тестування, розв’язання кандидатами ситуаційних завдань та їх презентація у передбачених випадках, проведення співбесіди), у тому числі з одночасною трансляцією в режимі реального часу, якщо інше не передбачено законом.

 

Під час проведення конкурсу на зайняття посад категорій “Б” і “В” за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися відео- або аудіофіксація, якщо інше не передбачено законом.

 

24. Про здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

 

25. У разі здійснення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи зберігаються у державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років.

 

{Пункт 25 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

 

26. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену пунктом 22 цього Порядку, проходять тестування на знання законодавства.

 

Про дату і час, передбачений для тестування всіх кандидатів, їм повідомляється в порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку, не пізніше ніж за один робочий день до початку проходження такого тестування.

 

{Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 815 від 25.10.2017; в редакції Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

27. Тестування кандидатів на зайняття посад категорії “А” проводиться під наглядом не менше двох членів Комісії. Такий нагляд може здійснюватись в режимі реального часу в залі засідань Комісії.

 

{Абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

Тестування кандидатів на зайняття посад категорій “Б” і “В” проводиться у присутності не менше двох членів конкурсної комісії.

 

{Абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

28. Тестування на знання законодавства проводиться з метою визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства.

 

29. Перелік тестових питань на знання законодавства та варіанти відповідей (із зазначенням правильної відповіді) затверджуються НАДС та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.

 

30. Проведення тестування та визначення його результатів здійснюється за допомогою програмного забезпечення, адміністрування якого здійснюється НАДС.

 

{Пункт 30 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

31. Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

 

Під час проведення тестування та розв’язання ситуаційних завдань кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним.

 

У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується членами Комісії, які здійснювали нагляд, або присутніми членами конкурсної комісії.

 

Відсторонений кандидат вважається таким, що не пройшов конкурс.

 

{Пункт 31 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

32. Під час проведення тестування питання для кожного кандидата обираються автоматично з переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 40 тестових питань. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

 

33. Загальний час для проведення тестування повинен становити не більше 40 хвилин.

 

34. Після закінчення кандидатом проходження тестування або після закінчення часу, відведеного для його проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за допомогою програмного забезпечення.

 

За результатами тестування формується звіт, який роздруковується та підписується кандидатом, після чого передається адміністратору.

 

Адміністратор підписує такий звіт у членів Комісії, які здійснюють нагляд, або присутніх членів конкурсної комісії, фіксує зазначені результати у відомості про результати тестування за формою згідно з додатком 4 та заповнює зведену відомість середніх балів.

 

Звіт за результатами тестування додається до відомості про результати тестування.

 

{Пункт 34 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

{Пункт 35 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

36. За результатами тестування виставляються такі бали:

 

1) для посад категорії “А”:

 

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 36 питань тестового завдання і більше;

 

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 28-35 питань тестового завдання;

 

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 27 і менше питань тестового завдання;

 

2) для посад категорії “Б”:

 

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 34 питання тестового завдання і більше;

 

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 26-33 питання тестового завдання;

 

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 25 і менше питань тестового завдання;

 

3) для посад категорії “В”:

 

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

 

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 24-31 питання тестового завдання;

 

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 23 і менше питань тестового завдання.

 

37. Результати тестування можуть використовуватися протягом шести місяців з дня його проходження у разі участі кандидата в інших конкурсах, у тому числі в день отримання таких результатів.

 

{Абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

З метою використання попередніх результатів тестування кандидат зобов’язаний з’явитися під час проходження етапу тестування для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацами другим і третім пункту 34 цього Порядку.

 

У такому разі кількість балів за результатами тестування визначається відповідно до пункту 36 цього Порядку з урахуванням кількості наданих кандидатом правильних відповідей, зазначених у звіті про результати тестування.

 

{Пункт 37 в редакції Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

38. Проведення повторного тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних чи інших причин, що не залежать від членів Комісії або конкурсної комісії та кандидатів, про що складається відповідний акт, який підписується членами Комісії, які здійснювали нагляд, або присутніми членами конкурсної комісії.

 

{Абзац перший пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

У такому разі за рішенням Комісії або конкурсної комісії призначається нова дата проведення тестування та/або час, про що повідомляються кандидати в порядку, передбаченому абзацами четвертим і п’ятим пункту 17 цього Порядку.

 

39. Кандидати, які за результатами тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

 

{Абзац перший пункту 39 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

Кандидати, які набрали 1 або 2 бали, вважаються такими, що пройшли тестування.

 

З інформацією про результати тестування та кількість отриманих балів кандидати ознайомлюються під час підписання відповідного звіту.

 

Результати тестування відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.

 

40. Про дату і час проведення розв’язання ситуаційних завдань та/або співбесіди кандидатів інформують додатково в порядку, передбаченому абзацами четвертим і п’ятим пункту 17 цього Порядку.

 

41. Розв’язання ситуаційних завдань проводиться кандидатами на зайняття посад категорій “А” та “Б”.

 

Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності компетентностей та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції.

 

{Абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

42. Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття посад категорії “А” затверджуються Комісією.

 

43. Ситуаційні завдання для кандидатів на зайняття посад категорії “Б” розробляються у державному органі, в якому проводиться конкурс, з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу, та затверджуються рішенням конкурсної комісії.

 

44. Під час затвердження ситуаційних завдань визначаються вимоги до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватись за результатами їх розв’язання.

 

45. Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами на зайняття посад категорії “А”письмово з використанням комп’ютерної техніки під наглядом не менше третини членів Комісії. Такий нагляд може здійснюватися в режимі реального часу в залі засідань Комісії.

 

Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами на зайняття інших посад (у випадках, передбачених цим Порядком) письмово (власноруч або з використанням комп’ютерної техніки) у присутності не менше третини членів конкурсної комісії. Рішення про можливість використання кандидатами комп’ютерної техніки для розв’язання ситуаційних завдань приймає конкурсна комісія.

 

Під час розв’язання ситуаційних завдань з використанням комп’ютерної техніки забезпечується блокування доступу до Інтернету та інших джерел інформації, за винятком доступу до довідкових правових систем.

 

Кожен кандидат розв’язує від одного до трьох ситуаційних завдань залежно від встановлених вимог до професійної компетентності.

 

Кількість ситуаційних завдань для кандидатів визначається Комісією або конкурсною комісією.

 

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання.

 

Адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати, після чого надає кожному кандидату у паперовому або електронному вигляді ситуаційне завдання разом з визначеними вимогами до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватися за результатами його розв’язання.

 

Адміністратор також надає кандидату два конверти та бланк для заповнення кандидатом персональних даних за формою згідно з додатком 5.

 

На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше однієї години. До визначеного часу для розв’язання ситуаційного завдання не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.

 

Після завершення розв’язання ситуаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв’язання, кандидати вкладають бланк з розв’язаним ситуаційним завданням та заповнений бланк персональних даних у конверти і подають їх адміністратору.

 

Адміністратор проставляє однаковий номер на конверті з розв’язаними ситуаційними завданнями та на конверті із заповненим бланком персональних даних кандидата.

 

Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язаними ситуаційними завданнями для визначення результатів, а конверти із заповненими бланками персональних даних залишає у себе.

 

Неправильно зазначені персональні дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом.

 

Не допускається зазначення на бланку з відповіддю на ситуаційне завдання та на конверті з розв’язаними ситуаційними завданнями інформації, яка може ідентифікувати кандидата, зокрема прізвища, імені, по батькові, підпису. У разі порушення зазначеної вимоги кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, що підписується членами Комісії або конкурсної комісії, які проводять перевірку ситуаційних завдань, та відображається у протоколі засідання відповідної комісії.

 

За рішенням Комісії кандидати на посаду категорії “А” презентують результати розв’язання ситуаційних завдань на її засіданні. У такому разі абзаци восьмий, десятий - чотирнадцятий цього пункту не застосовуються.

 

Комісія або конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання згідно з установленими вимогами до професійної компетентності кандидата.

 

{Пункт 45 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

46. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

 

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

 

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

 

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

 

47. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час розв’язання ситуаційних завдань здійснюється членами Комісії або конкурсної комісії не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після їх розв’язання на засіданні відповідної комісії, яке є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Оцінювання здійснюється індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом проставлення балів, які вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 6.

 

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії або конкурсної комісії.

 

48. Після оцінювання члени Комісії або конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання кандидатами ситуаційних завдань адміністратору, який відкриває конверти із заповненими бланками персональних даних кандидатів та заповнює зведену відомість середніх балів.

 

49. Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до розв’язання наступного ситуаційного завдання та чергового етапу конкурсу.

 

{Абзац перший пункту 49 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

 

Результати розв’язання ситуаційного завдання відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

 

Про результати розв’язання ситуаційних завдань та допущення/недопущення до наступного етапу конкурсу спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, повідомляє кандидатам в порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку.

 

{Абзац третій пункту 49 в редакції Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

50. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

 

Час для проведення співбесіди з кандидатом визначає Комісія або конкурсна комісія. До визначеного часу для проходження співбесіди не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.

 

{Пункт 50 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

51. Співбесіду проводить Комісія або конкурсна комісія, а також особи, які залучені до її роботи.

 

52. Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою на співбесіді виставляються такі бали:

 

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

 

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

 

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

 

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час проведення співбесіди здійснюється кожним членом Комісії або конкурсної комісії індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 7.

 

53. Після оцінювання члени Комісії або конкурсної комісії надають відомості про результати співбесіди адміністратору, який заповнює зведену відомість середніх балів.

 

{Абзац перший пункту 53 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час проведення співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії або конкурсної комісії.

 

{Абзац пункту 53 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Кандидати, які під час проведення співбесіди отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір та не можуть бути включеними до загального рейтингу.

 

Результати проведення співбесіди відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії та повідомляються кандидатам.

 

Про результати проведення співбесіди спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, повідомляє кандидатам одним із доступних способів, обраних ними, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.

 

54. Протоколи засідань Комісії або конкурсної комісії, результати проходження тестування, розв’язання ситуаційних завдань та проведеної з кандидатом співбесіди зберігаються у службі управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, а щодо кандидатів на зайняття посад категорії “А” - у спеціальному структурному підрозділі НАДС.

 

{Пункт 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

55. Усі етапи конкурсу повинні проводитись у приміщенні, доступному також для кандидатів з числа маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю.

 

{Пункт 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Складення рейтингового списку кандидатів

 

56. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених у зведеній відомості середніх балів за формою згідно з додатком 8 за кожною окремою вимогою до професійної компетентності, та балів за результатами тестування.

 

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

 

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

 

Загальний рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з додатком 9.

 

Результати визначення загального рейтингу кандидатів відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.

 

57. У разі коли два і більше кандидатів мають однаковий рейтинг, переможець конкурсу та/або другий за результатами конкурсу кандидат визначається шляхом відкритого голосування на засіданні Комісії або конкурсної комісії після обговорення відповідності професійної компетентності таких кандидатів за кожною окремою вимогою.

 

{Пункт 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 434 від 23.05.2018}

 

58. Кандидат може ознайомитися із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до Комісії або конкурсної комісії.

 

У такому разі спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надає кандидатові витяг із зведеної відомості середніх балів.

 

Оприлюднення результатів конкурсу

 

59. Спеціальний структурний підрозділ НАДС забезпечує в установленому порядку оприлюднення інформації про результати конкурсу на зайняття посад категорії “А” (відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) або про відсутність переможця конкурсу) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання протоколу засідання Комісії.

 

Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, забезпечує в установленому порядку передачу НАДС інформації про результати конкурсу на зайняття посад категорій “Б” і “В” (відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) або про відсутність переможця конкурсу) в електронній формі на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті НАДС, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу засідання конкурсної комісії.

 

У випадках проведення конкурсу, визначених абзацами третім - сьомим пункту 15 цього Порядку, служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, передає до служби управління персоналом державного органу, в якому оголошувався конкурс, відомості про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата (за наявності) (витяг з протоколу засідання конкурсної комісії, копії заяв про участь у конкурсі та інших документів для підготовки акта про призначення на посаду) або інформацію про відсутність переможця конкурсу.

 

{Пункт 59 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

60. Інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата повинна містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата, найменування посади та загальну кількість балів, набраних кандидатом.

 

61. Спеціальний структурний підрозділ НАДС та служба управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, ведуть реєстр других за результатами конкурсу кандидатів.

 

{Пункт 61 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

62. Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на посаду протягом одного року з дня проведення відповідного конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, складення Присяги державного службовця, коли буде виявлено обмеження щодо призначення на посаду, визначені статтею 32 Закону України “Про державну службу”, або йому буде відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

 

Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому оголошувався конкурс, повідомляє другому за результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії.

 

{Абзац другий пункту 62 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Зазначене повідомлення може здійснюватись одним із доступних способів, обраним кандидатом у заяві, зазначеній у підпункті 2 пункту 19 цього Порядку, а також надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

 

У разі коли протягом місяця з дня надіслання зазначеного рекомендованого листа другий за результатами конкурсу кандидат не подасть письмової заяви та інших передбачених законодавством документів для призначення його на посаду, він вважається таким, що відмовився від зайняття відповідної посади.

 

63. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про його проведення.

 

64. Спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, надсилають кожному кандидату письмове повідомлення (поштою або засобами електронного зв’язку) про результати конкурсу протягом п’яти календарних днів з дня їх оприлюднення.

 

65. Повторний конкурс проводиться відповідно до статті 30 Закону України “Про державну службу” та за процедурою, визначеною цим Порядком.

 

66. Витяг з протоколу засідання Комісії або конкурсної комісії щодо результатів визначення загального рейтингу кандидатів є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.

 

67. Кандидат як учасник конкурсу має право оскаржити рішення конкурсної комісії відповідно до статті 28 Закону України “Про державну службу”.

 

68. Рішення Комісії або конкурсної комісії стосовно переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата скасовується у разі встановлення факту порушення умов або порядку проведення конкурсу, яке могло вплинути на його результати.

 

У разі незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення на посаду, а також відмови особи, призначеної на посаду вперше, від складення Присяги державного службовця застосовується відкладене право другого за результатами конкурсу кандидата.

 

Особливості проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ

 

69. Суб’єкт призначення або керівник державної служби визначає умови проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ за формою згідно з додатками 9-1-12.

 

{Абзац перший пункту 69 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1056 від 20.12.2017№ 374 від 10.05.2018}

 

Методи оцінювання вимог, визначених в умовах проведення конкурсу, визначені у додатку 13.

 

{Пункт 70 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

71. Конкурси на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” і “В” проводяться конкурсними комісіями. Кожна така комісія утворюється керівником державної служби у складі голови і членів комісії чисельністю сім осіб.

 

{Абзац перший пункту 71 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

До складу таких конкурсних комісій, крім осіб, зазначених в абзаці другому пункту 15 цього Порядку, можуть включатися генеральні директори директоратів, директори генеральних департаментів, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, керівники експертних груп, що входять до складу таких структурних підрозділів після їх призначення.

 

До складу таких конкурсних комісій можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України “Про громадські об’єднання”, відповідно до порядку, затвердженого НАДС.

 

{Абзац четвертий пункту 71 виключено на підставі Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

До роботи Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ для проведення оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які оцінюються за результатами розв’язання ситуаційних завдань та співбесіди, обов’язково залучаються один експерт з питань управління персоналом та два експерти у сфері політики відповідного державного органу.

 

До роботи Комісії, крім експертів, зазначених в абзаці п’ятому цього пункту, з метою проведення оцінки кандидата щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, додатково залучається один експерт з іноземної мови.

 

Як експерт не може бути залучена особа, яка обіймає посаду в державному органі, у якому оголошено конкурс, або на підприємстві, в установі, організації, що належить до сфери його управління.

 

Комісія або конкурсна комісія для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ приймає рішення про залучення експертів:

 

з питань управління персоналом для оцінювання компетентностей кандидатів встановленим вимогам - з числа осіб, зазначених у рекомендованому переліку експертів з питань управління персоналом, затвердженому НАДС;

 

у сфері політики відповідного державного органу для оцінювання професійних знань кандидатів встановленим вимогам - з числа осіб, зазначених у переліку експертів у сфері політики відповідного державного органу, затвердженому керівником відповідного державного органу.

 

Перелік вимог, для оцінювання яких залучаються експерти, визначається у відповідному протоколі засідання. Залучені до роботи експерти оцінюють лише ті вимоги до кандидатів, щодо оцінки яких їх залучено.

 

На засідання Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ обов’язково запрошуються залучені експерти для оцінювання вимог, визначених у відповідному протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії, а також для підготовки проведення відповідних етапів конкурсу. Залучені експерти запрошуються адміністратором не пізніше ніж за 48 годин до початку відповідного засідання Комісії або конкурсної комісії.

 

Залученими до роботи експертами, які брали участь у відповідних засіданнях Комісії або конкурсної комісії, надається оцінка шляхом виставлення балів (0-1-2), які вносяться до відповідних відомостей.

 

Засідання Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ проводяться незалежно від участі у ньому залучених експертів.

 

{Пункт 71 в редакції Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

72. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ здійснюється відеофіксація процедури конкурсного відбору (тестування, розв’язання кандидатами ситуаційних завдань та їх презентація у передбачених випадках, проведення співбесіди), якщо інше не передбачено законом.

 

Про здійснення відеофіксації адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

 

Відеозаписи проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” і “В” зберігаються у державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років та не підлягають оприлюдненню.

 

{Абзац третій пункту 72 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

 

73. Кандидати на зайняття посад фахівців з питань реформ, документи яких пройшли перевірку, передбачену в пункті 22 цього Порядку, проходять тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією, знання законодавства, а також знання спеціального законодавства.

 

{Пункт 73 в редакції Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

74. Тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією включає такі види:

 

тестування на абстрактне мислення - проводиться з метою оцінки здібностей щодо логічного мислення, встановлення причинно-наслідкового зв’язку;

 

{Абзац другий пункту 74 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

тестування на числове мислення - проводиться з метою оцінки здібностей щодо здатності розуміти та працювати з числовою інформацією;

 

тестування на вербальне мислення - проводиться з метою оцінки здібностей щодо здатності розуміти та працювати з текстовою інформацією.

 

Для оцінювання аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією кандидат проходить тестування на абстрактне мислення, а також тестування на числове або вербальне мислення з урахуванням установлених вимог до професійної компетентності кандидата.

 

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, проходять однакове тестування.

 

У разі участі кандидата в іншому конкурсі на вакантну посаду на зайняття посад фахівців з питань реформ протягом шести місяців з дня проходження останнього тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією використовуються результати відповідного виду тестування, у тому числі в день отримання таких результатів. При цьому кандидат зобов’язаний з’явитися під час проходження етапу тестування у визначений Комісією або конкурсною комісією час для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 34 цього Порядку.

 

{Абзац сьомий пункту 74 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

{Абзац восьмий пункту 74 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

У разі отримання кандидатом за результатами проходження відповідного виду тестування 0 балів повторне проходження цього виду тестування цією ж особою як кандидатом в іншому конкурсі на вакантну посаду можливе не раніше ніж через місяць з дня його останнього проходження.

 

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

 

У разі необхідності складення іншого виду тестування, ніж той, який пройшов кандидат, він проходить лише той вид тестування, який не проходив.

 

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

 

Перелік тестових питань щодо перевірки аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією затверджується НАДС.

 

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ № 694 від 06.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 815 від 25.10.2017; в редакції Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

Під час проведення тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією питання для кожного кандидата обираються автоматично з переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 30 тестових питань.

 

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ № 694 від 06.09.2017}

 

Час для проведення тестування повинен становити:

 

{Абзац тринадцятий пункту 74 в редакції Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

на абстрактне мислення - не більше ніж 25 хвилин;

 

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

на числове мислення - не більше ніж 30 хвилин;

 

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

на вербальне мислення - не більше ніж 15 хвилин.

 

{Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

75. За результатами проходження тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією виставляються такі бали:

 

1) за тестування на абстрактне мислення:

 

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 19 питань тестового завдання i більше;

 

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 11-18 питань тестового завдання;

 

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 10 і менше питань тестового завдання;

 

2) за тестування на числове мислення:

 

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 17 питань тестового завдання i більше;

 

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 11-16 питань тестового завдання;

 

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 10 і менше питань тестового завдання;

 

3) за тестування на вербальне мислення:

 

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 21 питання тестового завдання i більше;

 

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 14-20 питань тестового завдання;

 

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 13 і менше питань тестового завдання.

 

{Пункт 75 в редакції Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

75-1. Тестування на знання спеціального законодавства проводиться з метою визначення рівня знань нормативно-правових актів, зазначених у компонентах відповідної вимоги до професійних знань кандидата, що пов’язані із завданнями та змістом роботи державного службовця.

 

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, проходять однакове тестування.

 

Кожен перелік тестових питань на знання спеціального законодавства та варіанти відповідей затверджуються державним органом, у якому оголошено конкурс, після чого оприлюднюється на його офіційному веб-сайті та Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС. Зазначений перелік включає не менш як 100 питань на знання не більше п’яти нормативно-правових актів, які застосовуються:

 

для виконання завдань державного органу - для посад фахівців з питань реформ категорії “А”;

 

для виконання завдань відповідного директорату (генерального департаменту), експертної групи, експертної підгрупи, окремого державного експерта (за потреби) - для посад фахівців з питань реформ категорій “Б” і “В”.

 

{Абзац п'ятий пункту 75-1 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

 

Під час проведення тестування на знання спеціального законодавства питання для кожного кандидата обираються автоматично з відповідного переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 25 тестових питань.

 

Час для проведення тестування на знання спеціального законодавства повинен становити не більше ніж 25 хвилин.

 

Результати тестування на знання спеціального законодавства можуть використовуватися протягом шести місяців з дня його проходження, у тому числі в день отримання таких результатів, під час участі кандидата в інших конкурсах, оголошених у цьому органі, за умови відповідності переліку нормативно-правових актів, визначених у компонентах відповідної вимоги. При цьому кандидат зобов’язаний з’явитися під час проходження етапу тестування у визначений Комісією або конкурсною комісією час для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 34 цього Порядку.

 

{Пункт 75-1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

{Порядок доповнено пунктом 75-1 згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

75-2. За результатами проходження тестування на знання спеціального законодавства виставляються такі бали:

 

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 20 питань тестового завдання i більше;

 

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 15-19 питань тестового завдання;

 

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 14 і менше питань тестового завдання.

 

{Порядок доповнено пунктом 75-2 згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

76. Кандидати, які за результатами проходження відповідного виду тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до наступного виду тестування та чергового етапу конкурсу.

 

{Абзац перший пункту 76 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

 

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли відповідний вид тестування.

 

{Абзац другий пункту 76 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

Результати проходження кожного тестування відображаються у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.

 

76-1. Порядок проведення тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією визначається пунктами 2730313438 і 76 цього Порядку.

 

Проведення тестування на знання спеціального законодавства та визначення його результатів здійснюється у порядку, визначеному пунктами 273031343875-175-2 і 76 цього Порядку.

 

Між проходженням різних видів тестувань Комісія або конкурсна комісія може надавати перерви з визначенням їх тривалості.

 

{Порядок доповнено пунктом 76-1 згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

76-2. Кандидати, які успішно пройшли всі види тестування, заповнюють мотиваційну анкету. За результатами заповнення такої анкети формується звіт, який роздруковується та підписується кандидатом, після чого передається адміністратору. Такий звіт носить інформаційний характер та використовується при оцінюванні мотивації під час проведення співбесіди.

 

{Порядок доповнено пунктом 76-2 згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

76-3. Після завершення етапу тестування адміністратор формує попередній рейтинг кандидатів за результатами тестування за формою згідно з додатком 13-1. Такий рейтинг формується на основі загальної кількості балів кожного кандидата, який успішно пройшов такий етап конкурсу, шляхом додавання балів за результатами кожного виду тестування, виставлених у відомості про результати тестування.

 

{Порядок доповнено пунктом 76-3 згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

76-4. До розв’язання ситуаційних завдань допускаються не більше 20 кандидатів, які мають найвищий попередній рейтинг за результатами тестування.

 

До розв’язання ситуаційних завдань також допускаються кандидати, які мають такий самий попередній рейтинг за результатами тестування з особами, визначеними в абзаці першому цього пункту.

 

Про допущення/недопущення до розв’язання ситуаційних завдань спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, повідомляє кандидатам в порядку, передбаченому абзацом п’ятим пункту 17 цього Порядку.

 

{Порядок доповнено пунктом 76-4 згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

77. Усі кандидати на зайняття посад фахівців з питань реформ розв’язують ситуаційні завдання.

 

Ситуаційні завдання складаються із завдань для перевірки компетентностей та професійних знань кандидата.

 

{Абзац другий пункту 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

Ситуаційні завдання для перевірки вимог до компетентності кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “А”“Б” та “В” обираються Комісією або конкурсною комісією з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу, з переліку завдань для перевірки компетентностей, затверджених НАДС.

 

{Абзац третій пункту 77 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1056 від 20.12.2017}

 

Ситуаційні завдання для перевірки професійних знань кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорії “А” розробляються та затверджуються Комісією з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу.

 

{Пункт 77 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1056 від 20.12.2017}

 

Ситуаційні завдання для перевірки професійних знань кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” та “В” розробляються конкурсною комісією та затверджуються її рішенням з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу на основі типових завдань для перевірки професійних знань, затверджених НАДС.

 

Усі кандидати, які претендують на зайняття однієї посади, розв’язують однакові ситуаційні завдання.

 

Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами в усній та письмовій формі.

 

Усне розв’язання ситуаційного завдання здійснюється кандидатом на засіданні конкурсної комісії.

 

Абзаци восьмийдесятий - п’ятнадцятий пункту 45 цього Порядку для такої усної форми розв’язання ситуаційного завдання  не застосовуються.

 

{Абзац дев'ятий пункту 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Час розв’язання ситуаційного завдання в усній та письмовій формі визначається Комісією або конкурсною комісією та є однаковим для усіх кандидатів, які претендують на зайняття однієї посади. До визначеного часу для розв’язання ситуаційного завдання не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.

 

{Абзац десятий пункту 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

78. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час розв’язання ситуаційних завдань здійснюється членами Комісії або конкурсної комісії та залученими до роботи відповідної комісії особами індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 14.

 

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами Комісії або конкурсної комісії, та залученими до роботи відповідної комісії особами.

 

{Пункт 79 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

80. Після завершення етапу розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів адміністратор визначає загальну кількість балів кожного кандидата, який успішно пройшов такий етап, шляхом додавання середніх балів, виставлених у попередній зведеній відомості середніх балів за формою згідно з додатком 15 за кожною окремою вимогою, та балів за результатами тестування.

 

{Абзац перший пункту 80 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018}

 

До попередньої зведеної відомості середніх балів вносяться відомості про кандидатів, які допущені до етапу розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів.

 

{Пункт 80 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

На основі попередньої зведеної відомості середніх балів формується попередній рейтинг кандидатів за формою згідно з додатком 16.

 

81. До співбесіди допускаються не більше семи кандидатів, які мають найвищий рейтинг.

 

До співбесіди також допускаються кандидати, які входять до числа осіб з визначеним у абзаці першому цього пункту найвищим рейтингом.

 

{Пункт 82 виключено на підставі Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

83. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

 

Час для проведення співбесіди з кандидатом визначає Комісія або конкурсна комісія. До визначеного часу для проходження співбесіди не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання відповідної комісії.

 

{Абзац другий пункту 83 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Оцінювання професійної компетентності кандидатів за кожною окремою вимогою під час проведення співбесіди здійснюється кожним членом Комісії або конкурсної комісії та залученими до роботи відповідної комісії особами індивідуально після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою на засіданні Комісії або конкурсної комісії за участю залучених до її роботи осіб шляхом виставлення балів, які вносяться до відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 17.

 

Остаточною оцінкою у балах за кожною вимогою під час проведення співбесіди є середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів Комісії або конкурсної комісії та залучених до роботи відповідної комісії осіб.

 

{Пункт 83 в редакції Постанови КМ № 374 від 10.05.2018}

 

84. Кандидату, який під час подання документів для участі у конкурсі надав копію сертифіката або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, та до проходження співбесіди пред’явив його оригінал, додатково виставляється 1 бал за володіння однією іноземною мовою.

 

Такий бал враховується після проведення співбесіди під час визначення загальної кількості балів.

 

{Пункт 84 в редакції Постанови КМ № 815 від 25.10.2017}

 

85. Загальна кількість балів кандидата на зайняття посад фахівців з питань реформ визначається шляхом додавання середніх балів, виставлених у зведеній відомості середніх балів за формою згідно з додатком 18 за кожною окремою вимогою, балів за результатами тестування та балів за наявність сертифіката відповідно до пункту 84 цього Порядку.

 

До зведеної відомості середніх балів вносяться відомості про кандидатів, які допущені до етапу проведення співбесіди та визначення її результатів.

 

{Пункт 85 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

85-1. Кандидат на зайняття посад фахівців з питань реформ за письмовим зверненням до Комісії або конкурсної комісії може отримати витяг із попередньої зведеної відомості середніх балів або витяг із зведеної відомості середніх балів залежно від етапу конкурсу, до якого його було допущено.

 

Відповідний витяг засвідчується в установленому порядку:

 

для кандидатів на зайняття посад категорії “А” - спеціальним структурним підрозділом НАДС;

 

для кандидатів на зайняття посад категорій “Б” і “В” - службою управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс.

 

{Порядок доповнено пунктом 85-1 згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

Особливості проведення закритого конкурсу, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки

 

86. Закритий конкурс проводиться в державних органах на зайняття посад, зазначених у переліку посад, які пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, визначеному в додатку 19.

 

87. Закритий конкурс не проводиться на зайняття посад, які комплектуються військовослужбовцями.

 

88. Закритий конкурс проводиться відповідно до процедури, визначеної Законом України“Про державну службу” та цим Порядком, з урахуванням таких особливостей:

 

1) в оголошенні про проведення закритого конкурсу зазначаються лише узагальнені найменування посади (без зазначення структурного підрозділу) та посадові обов’язки (без деталізації), відомості щодо критеріїв та вимог до професійної компетентності кандидата;

 

2) конкурсна комісія формується з числа осіб, які мають допуск до державної таємниці;

 

3) строк подання документів кандидатами для участі у закритому конкурсі та строк проведення такого конкурсу може бути скорочено за рішенням керівника державної служби відповідного державного органу. Строк подання таких документів не може становити менше семи календарних днів;

 

4) протоколи засідання конкурсної комісії закритого конкурсу не оприлюднюються;

 

5) інформація про переможця не оприлюднюється.

 

__________ 
Примітка.


Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, передбачена підпунктом 8пункту 19 цього Порядку, надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК. 
Строки, які зазначені у цьому Порядку, визначаються та обчислюються відповідно до статей 251-255 Цивільного кодексу України.

 

{Примітка із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 815 від 25.10.2017}

 

{Порядок в редакції Постанови КМ № 648 від 18.08.2017}

 

 


 

 

 

 

Додаток 1 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 жовтня 2017 р. № 815)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом (розпорядженням) 
__________________________ 
від ______________ р. № ____

 

УМОВИ 
проведення конкурсу

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 

2.

Досвід роботи

 

3.

Володіння державною мовою

 

4.

Володіння іноземною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

 

 

 

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: 
Конституції України
Закону України “Про державну службу”; 
Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

 

 

 

__________ 
Примітка.


Кількість вимог, які зазначаються в умовах проведення конкурсу, визначається суб’єктом призначення. 
У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А”зазначаються відомості відповідно до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 448 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 59, ст. 2026). 
Пункт 4 розділу “Кваліфікаційні вимоги” зазначається у разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А”. 
У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад категорій “Б” і “В”зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу” та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС. 
Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері. 
Заповнення розділу “Кваліфікаційні вимоги” та пунктів 1 і 2 розділу “Професійні знання” є обов’язковими під час визначення умов проведення конкурсу. 
Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”. У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги. 
У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А” у графі “Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування” зазначається дата початку такої перевірки, а для категорій “Б” або “В” - дата початку тестування.

 

{Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 648 від 18.08.2017№ 815 від 25.10.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 374 від 10.05.2018№ 462 від 05.06.2019}

 

 


 

 

 

 

Додаток 2 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

ЗАЯВА

 

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 

Додаток 2-1 
до Порядку

 

ЗАЯВА 
про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини

 

{Порядок доповнено додатком 2-1 згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 

Додаток 3 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

ЗАЯВА

 

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 

Додаток 4 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

ВІДОМІСТЬ 
про результати тестування*

 

{Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 


 

 

 

 

Додаток 5 
до Порядку

 

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 
кандидата на зайняття вакантної посади

 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Найменування посади, на яку претендує кандидат

 

 

 

_____ ______________ 20__ р.

________________ 
(підпис)

 

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 648 від 18.08.2017}

 

 

 

Додаток 6 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

ВІДОМІСТЬ 
про результати розв’язання ситуаційних завдань*

 

{Додаток 6 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 


 

 

Додаток 7 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

ВІДОМІСТЬ 
про результати співбесіди*

 

{Додаток 7 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 

 

Додаток 8 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 
середніх балів

 

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 


 

 

Додаток 9 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

 

{Додаток 9 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 


 

 

Додаток 9-1 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом (розпорядженням) 
__________________________ 
від _____________ р. № ____

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посад Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств, Голови НАДС, його заступників, Голови Державного агентства з питань електронного урядування, його заступників, посади яких належать до першої групи посад фахівців з питань реформ*

 

{Порядок доповнено додатком 9-1 згідно з Постановою КМ № 1056 від 20.12.2017; в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 

 

Додаток 10 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом (розпорядженням) 
__________________________ 
від ______________ р. № ____

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посад генерального директора директорату та його заступника, генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та його заступника, директора генерального департаменту*

 

{Додаток 10 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 


 

 

Додаток 11 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом (розпорядженням) 
__________________________ 
від ______________ р. № ____

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посад керівника експертної групи директорату, керівника експертної підгрупи у складі експертної групи директорату, керівника експертної групи генерального департаменту, керівника експертної групи Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції*

 

{Додаток 11 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 

 

Додаток 12 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом (розпорядженням) 
__________________________ 
від ______________ р. № ____

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посад державного експерта директорату, державного експерта генерального департаменту та державного експерта Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції*

 

{Додаток 12 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 


 

 

 

 

Додаток 13 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 р. № 374)

 

МЕТОДИ 
оцінювання вимог, визначених в умовах проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ

 

Методи оцінювання

Вимоги

Тестування

абстрактне мислення

числове мислення

вербальне мислення

знання законодавства

знання спеціального законодавства

Ситуаційне завдання 
(в усній формі)

стратегічне управління

комунікація та взаємодія

 

стресостійкість

 

концептуальне та інноваційне мислення

 

ефективність аналізу та висновків

 

стратегічне бачення

 

управління змінами

 

прийняття ефективних рішень

 

робота з інформацією

Співбесіда

управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

знання основ державного управління у відповідній галузі

управління публічними фінансами

управління організацією роботи

управління персоналом

досягнення результатів

лідерство

мотивація

 

________ 
Примітка.


Професійні знання кандидатів, визначені в умовах проведення конкурсу, але не зазначені у цьому додатку, оцінюються під час розв’язання ситуаційного завдання (в усній чи письмовій формі) або під час співбесіди.

 

{Додаток 13 в редакції Постанов КМ № 648 від 18.08.2017№ 815 від 25.10.2017№ 1056 від 20.12.2017№ 374 від 10.05.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 


 

 

 

 

Додаток 13-1 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

ПОПЕРЕДНІЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ 
за результатами тестування

 

{Порядок доповнено додатком 13-1 згідно з Постановою КМ № 374 від 10.05.2018; в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 

 

Додаток 14 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

ВІДОМІСТЬ 
про результати розв’язання ситуаційних завдань*

 

{Додаток 14 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 


 

 

Додаток 15 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

ПОПЕРЕДНЯ ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 
середніх балів

 

{Додаток 15 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 

 

Додаток 16 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

ПОПЕРЕДНІЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

 

{Додаток 16 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 

 

Додаток 17 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

ВІДОМІСТЬ 
про результати співбесіди

 

{Додаток 17 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 

 

Додаток 18 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 червня 2019 р. № 462)

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 
середніх балів

 

{Додаток 18 в редакції Постанови КМ № 462 від 05.06.2019}

 

 


 

 

 

 

Додаток 19 
до Порядку

 

ПЕРЕЛІК ПОСАД, 
пов’язаних з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, на зайняття яких може проводитися закритий конкурс

 

Служба безпеки

 

Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду

 

Центральне управління

 

Директор департаменту, перший заступник і заступник директора департаменту, начальник апарату Голови, заступник начальника апарату Голови, начальник Головного управління, начальник управління

 

Перший заступник і заступник начальника Головного управління, перший заступник і заступник начальника управління, начальник управління у складі департаменту (Головного управління, центру), його перший заступник і заступник, начальник відділу, його заступник, начальник (завідувач) сектору

 

Консультант, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

 

Регіональні органи та органи військової контррозвідки

 

Начальник Головного управління, начальник управління

 

Перший заступник і заступник начальника Головного управління, перший заступник і заступник начальника управління, начальник управління у складі Головного управління, його перший заступник і заступник, начальник відділу, його заступник, начальник (завідувач) сектору, консультант, головний бухгалтер, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

 

Міжрайонні, районні та міські підрозділи

 

Начальник відділу, його заступник, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

 

Служба зовнішньої розвідки

 

Посади службовців кадрового складу Служби зовнішньої розвідки, які зазначені у додатку до Положення про Службу зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України

 

Міноборони

 

Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду

 

Головне управління розвідки

 

Заступник начальника, директор департаменту, перший заступник і заступник директора департаменту, начальник самостійного управління

 

Начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу та його заступник у складі департаменту (управління), завідувач самостійного сектору

 

Завідувач сектору, начальник групи, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

 

Керівник управління, керівник служби та їх заступники, завідувач відділу, державний експерт, головний консультант

 

МВС

 

Апарат

 

Директор департаменту, перший заступник директора департаменту, перший заступник директора департаменту - начальник управління, заступник директора департаменту, заступник директора департаменту - начальник управління

 

Начальник управління, перший заступник начальника управління, заступник начальника управління, заступник начальника управління - начальник відділу, начальник управління (у складі департаменту), заступник начальника управління (у складі департаменту), заступник начальника управління - начальник відділу (у складі департаменту), начальник відділу, заступник начальника відділу, начальник відділу (у складі департаменту, управління), заступник начальника відділу (у складі департаменту, управління), завідувач сектору

 

Головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

 

Держспецзв’язку

 

Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду

 

Національна поліція

 

Посади державної служби підрозділів кримінальної розвідки; оперативної служби; оперативно-технічних заходів; забезпечення діяльності,

 

пов’язаної з небезпечними матеріалами; режиму та технічного захисту інформації; спеціального зв’язку:

 

в апараті центрального органу управління Національної поліції:

 

- директор департаменту, перший заступник директора департаменту, перший заступник директора департаменту - начальник управління або відділу, заступник директора департаменту, заступник директора департаменту - начальник управління або відділу, начальник управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату, заступник начальника управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату, заступник начальника управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату, - начальник відділу, начальник управління, заступник начальника управління, заступник начальника управління - начальник відділу, начальник відділу, заступник начальника відділу, завідувач сектору, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст;

 

в апараті територіальних органів Національної поліції:

 

- начальник управління, заступник начальника управління, заступник начальника управління - начальник відділу, начальник відділу, що не входить до складу управління, заступник начальника відділу, що не входить до складу управління, начальник відділу, заступник начальника відділу, завідувач сектору, що не входить до складу управління або відділу, завідувач сектору, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст.

 

{Додаток 19 в редакції Постанови КМ № 648 від 18.08.2017}

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 26 квітня 2017 р. № 301

Київ

Про організацію проведення атестації осіб, 
які претендують на вступ на державну службу, 
щодо вільного володіння державною мовою

Відповідно до абзацу другого підпункту 4 пункту 15 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, що додається.

2. Установити, що платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (його дубліката) можуть надаватися вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

3. Внести до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410, № 78, ст. 2770; 2011 р., № 41, ст. 1689; 2012 р., № 65, ст. 2662, № 88, ст. 3570; 2015 р., № 42, ст. 1303), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 19

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 квітня 2017 р. № 301

ПОРЯДОК
атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, 
щодо вільного володіння державною мовою

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну службу”.

2. Атестація — це оцінювання рівня вільного володіння державною мовою особами, які претендують на зайняття посади державної служби, відповідно до вимог щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей.

Учасник атестації — це особа, яка претендує на зайняття посади  державної служби та зареєструвалася для проходження атестації в установленому порядку.

Уповноважений вищий навчальний заклад — вищий навчальний заклад, який відповідно до ліцензії здійснює підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

Атестаційна сесія — період, протягом якого атестаційна комісія уповноваженого вищого навчального закладу визначає рівень вільного володіння державною мовою учасників атестації.

3. Атестація проводиться з метою визначення рівня вільного володіння державною мовою осіб, які претендують на зайняття посади державної служби.

4. Інформація про уповноважені вищі навчальні заклади оприлюднюється на їх офіційних веб-сайтах, а також на офіційних веб-сайтах НАДС та МОН.

Атестаційні комісії

5. Для організації та проведення атестації уповноважений вищий навчальний заклад утворює атестаційну комісію.

6. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю атестаційної комісії здійснює керівник уповноваженого вищого навчального закладу.

7. Атестаційна комісія проводить свою роботу у строки, визначені графіком атестаційних сесій, що за пропозицією голови атестаційної комісії затверджується керівником уповноваженого вищого навчального закладу.

8. Атестаційна комісія утворюється у складі голови та трьох членів комісії з числа осіб, які мають освіту за спеціалізацією “Українська мова та література” спеціальності “Філологія”. Щонайменше один з членів атестаційної комісії повинен мати науковий ступінь не нижче доктора філософії.

Персональний склад атестаційної комісії затверджується наказом керівника уповноваженого вищого навчального закладу.

9. Голова атестаційної комісії:

1) організовує роботу атестаційної комісії;

2) визначає обов’язки секретаря атестаційної комісії;

3) встановлює порядок повідомлення членів атестаційної комісії про проведення її засідань;

4) веде засідання атестаційної комісії;

5) дає доручення членам атестаційної комісії та контролює їх виконання;

6) вносить пропозиції щодо зміни персонального складу атестаційної комісії;

7) організовує розміщення на офіційному веб-сайті уповноваженого вищого навчального закладу інформації про дату, час та місце проведення атестації, порядок реєстрації для проходження атестації.

10. Секретар атестаційної комісії призначається наказом керівника уповноваженого вищого навчального закладу з числа його працівників і не є членом атестаційної комісії.

Секретар атестаційної комісії забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів, пов’язаних з роботою атестаційної комісії, їх зберігання.

11. Голова та члени атестаційної комісії у разі виникнення конфлікту інтересів та обставин, що викликають сумнів у їх безсторонності, повинні бути відведені від розгляду відповідного питання. У  разі наявності таких обставин голова та члени атестаційної комісії можуть заявити про самовідвід.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і здійснений до початку розгляду відповідного питання.

Рішення про відвід (самовідвід) приймається на засіданні атестаційної комісії більшістю голосів її членів, які беруть участь у ньому. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі в голосуванні.

12. Засідання атестаційної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Атестаційна комісія приймає рішення більшістю голосів присутніх на її засіданні членів. За однакової кількості голосів вирішальний голос має голова атестаційної комісії.

Під час засідання атестаційної комісії ведеться протокол.

Протоколи засідань атестаційної комісії, відомості про результати атестації та матеріали атестації зберігаються в уповноваженому вищому навчальному закладі протягом трьох років.

13. Під час проведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за рішенням керівника уповноваженого навчального закладу можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України “Про громадські об’єднання”.

Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до керівника уповноваженого вищого навчального закладу не менш як за п’ять календарних днів до початку проведення атестації.

14. Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівникові уповноваженого вищого навчального закладу про випадки порушення порядку її проведення.

15. Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається.

Права та обов’язки учасників атестації

16. Учасник атестації має право на:

1) доступ до інформації про:

строки та порядок проведення атестації;

час і місце проведення атестації;

порядок визначення, спосіб та час оголошення результатів атестації;

2) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення атестації;

3) ознайомлення із своєю роботою, виконаною у письмовій формі під час проходження атестації; отримання після оголошення результатів атестації у письмовій формі засвідченої копії такої роботи.

17. Учасник атестації зобов’язаний:

1) ознайомитися з порядком проведення атестації, дотримуватися його;

2) своєчасно прибути до визначеного місця проведення атестації з документом, що посвідчує його особу та підтверджує громадянство України;

3) ввічливо ставитися до інших учасників атестації;

4) виконувати вказівки та вимоги голови, членів та секретаря атестаційної комісії щодо процедури проходження атестації;

5) після закінчення часу, відведеного для виконання завдань у  письмовій формі, повернути матеріали атестації;

6) виконувати завдання у письмовій формі на робочому місці, визначеному атестаційною комісією;

7) виконувати та оформляти завдання у письмовій формі згідно з вимогами, зазначеними в зошиті із завданнями.

18. Учаснику      атестації забороняється:

1) мати при собі або на робочому місці, визначеному атестаційною комісією, протягом часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та усній формі, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені цим Порядком (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування для особи, яка має інвалідність);

2) протягом часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та  усній формі:

заважати іншим учасникам атестації виконувати завдання;

спілкуватися у будь-якій формі з іншим учасником атестації під час виконання завдань;

списувати відповіді на завдання в іншого учасника атестації;

виносити за межі аудиторії зошити із завданнями, їх окремі аркуші, бланки відповідей;

3) псувати майно уповноваженого вищого навчального закладу, в приміщенні якого проводиться атестація, чи майно осіб, які проходять атестацію.

19. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених пунктами 17 та 18 цього Порядку, учасник атестації відсторонюється від подальшого проходження атестації, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами атестаційної комісії.

20. Якщо учасник атестації працює або навчається в уповноваженому вищому навчальному закладі, яким утворена атестаційна комісія, він проходить атестацію в іншому уповноваженому вищому навчальному закладі.

Організація та проведення атестації

21. Організаційні заходи з підготовки проведення атестації в уповноваженому вищому навчальному закладі передбачають затвердження:

1) складу атестаційної комісії;

2) порядку реєстрації осіб для проходження атестації;

3) графіка атестаційних сесій;

4) завдань у письмовій формі та визначення переліку тем і сценаріїв для проведення атестації в усній формі.

22. Атестація проводиться у три етапи:

1) приймання заяв від осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо проходження атестації;

2) проходження атестації у письмовій та усній формі;

3) визначення результатів атестації та інформування учасників атестації про них.

23. Атестаційні сесії проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

У разі відсутності заяв від осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, атестаційна сесія не проводиться.

24. Уповноважені вищі навчальні заклади розміщують на своєму офіційному веб-сайті графік проведення атестаційних сесій та порядок реєстрації осіб для проходження атестації.

25. Атестація у письмовій формі включає:

письмове завдання з використанням технологій тестування (далі — тестове завдання);

письмовий переказ тексту з фахових питань (далі — переказ).

Атестація в усній формі включає:

ділову розмову за визначеним сценарієм;

повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему (далі — повідомлення-презентація).

26. Завдання у письмовій та усній формі розробляються відповідно до вимог до рівня мовної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади державної служби (додаток 1), та комунікативної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади державної служби (додаток 2), науково-педагогічними працівниками уповноваженого вищого навчального закладу з обов’язковим залученням фахівців, які мають науковий ступінь не нижче доктора філософії в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

27. Завдання у письмовій та усній формі розробляються з урахуванням примірних тестових завдань, текстів для переказу з тем і сценаріїв для проведення атестації в усній формі, розміщених як зразок на офіційному веб-сайті НАДС.

28. Тестові завдання та варіанти відповідей на них повинні бути сформульовані однозначно. Кожне тестове запитання має три варіанти відповіді, серед яких правильним є лише один. Кількість тестових завдань становить 25.

Тексти для переказу повинні стосуватися сфери публічного  управління та адміністрування і мати обсяг 2500 — 3000 друкованих знаків.

29. Умови для проходження атестації повинні бути рівними для всіх учасників атестації.

Під час проведення атестації атестаційна комісія дотримується принципу недискримінації, що не виключає обов’язку застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи, яка зареєструвалася для проходження атестації та має інвалідність, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

30. Виготовлення зошитів із завданнями та бланків відповідей забезпечується уповноваженими вищими навчальними закладами.

31. Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та в місце, визначені атестаційною комісією, і мати при собі документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

32. До проходження атестації допускаються особи, присутність яких зафіксована секретарем атестаційної комісії перед початком такої атестації за списком осіб, які подали заяви щодо проходження атестації.

У приміщенні під час проведення атестації можуть бути присутні лише учасники атестації, голова, члени і секретар атестаційної комісії та особи, визначені пунктом 13 цього Порядку.

33. Перед початком виконання тестових завдань секретар атестаційної комісії ознайомлює учасників атестації із загальним порядком їх складення.

34. Кожний учасник атестації забезпечується зошитом із завданнями та бланком відповідей.

35. Під час виконання тестових завдань учасник атестації проставляє позначку на бланку відповідей у клітинці, яка відповідає, на його думку, правильному варіанту відповіді.

36. Тривалість виконання завдань у письмовій формі (тестове завдання та переказ) становить 60 хвилин. Учасник атестації має право здати зошит із завданнями та заповнений бланк відповідей до закінчення відведеного часу.

37. Учасник атестації протягом усього часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та усній формі, має право відмовитися виконувати такі завдання.

Інформація про відмову учасника атестації виконувати завдання у письмовій та/або усній формі фіксується у відповідній відомості про результати атестації.

Учасник атестації, який відмовився виконувати завдання у письмовій та/або усній формі, визнається за рішенням атестаційної комісії таким, що не пройшов атестацію, а виконані ним завдання не оцінюються.

38. Після закінчення часу, відведеного для виконання тестових завдань та переказу, голова атестаційної комісії оголошує про його закінчення, після чого учасники атестації зобов’язані припинити роботу над ними і здати їх секретареві атестаційної комісії.

39. Заповнені бланки відповідей надаються секретарем членам атестаційної комісії для оцінювання після закінчення атестації в усній формі.

40. Атестація в усній формі розпочинається не раніше, ніж через 60 хвилин і не пізніше ніж через 120 хвилин після закінчення атестації в письмовій формі.

41. Тривалість атестації в усній формі для кожного її учасника становить до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку).

42. Атестаційна комісія проводить оцінювання кожного учасника атестації, результати якого фіксуються у відповідній відомості. Оцінювання проводиться окремо за результатами:

ділової розмови за визначеним сценарієм;

повідомлення-презентації.

43. За результатами оцінювання атестації в усній формі виставляються такі бали:

2 бали — учасникам атестації, які виявили глибокі навички та знання, повною мірою відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;

1 бал — учасникам атестації, які виявили навички та знання в обсязі, достатньому для подальшої роботи та здебільшого відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;

0 балів — учасникам атестації, які не виявили навичок та знань в обсязі, достатньому для подальшої роботи і не відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби.

44. Бали за результатами оцінювання атестації в усній формі виставляються кожним членом атестаційної комісії індивідуально та вносяться до відповідної відомості.

45. Середній бал за кожне виконане завдання визначається як середнє арифметичне суми балів, виставлених індивідуально членами атестаційної комісії.

46. У разі отримання учасником атестації середнього балу 0,5 або нижче він вважається таким, що не пройшов атестацію.

47. Після закінчення атестації в усній формі та виставлення відповідних оцінок атестаційна комісія проводить оцінювання відповідей за результатами атестації у письмовій формі.

48. За результатами виконання тестових завдань виставляються такі бали:

2 бали — учасникам атестації, які відповіли правильно на 21 тестове завдання і більше;

1 бал — учасникам атестації, які відповіли правильно на 16—20 тестових завдань;

0 балів — учасникам атестації, які відповіли правильно на 15 і менше тестових завдань.

Відсутність позначки у клітинках, які відповідають варіантам відповіді, або наявність кількох позначок одночасно оцінюються як неправильний варіант відповіді.

49. Опрацювання результатів виконання тестових завдань здійснюється секретарем атестаційної комісії, який передає заповнену відомість про такі результати атестаційній комісії.

50. У разі отримання учасником атестації 0 балів, він вважається таким, що не пройшов атестацію.

51. Під час оцінювання переказу враховуються орфографічна та пунктуаційна грамотність, словниковий запас, логічність, вичерпність та зв’язність викладу.

За результатами оцінювання переказу виставляються такі бали:

2 бали — учасникам атестації, які виявили глибокі навички та знання, повною мірою відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;

1 бал — учасникам атестації, які виявили навички та знання в обсязі, достатньому для подальшої роботи та здебільшого відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;

0 балів — учасникам атестації, які не виявили навичок та знань в обсязі, достатньому для подальшої роботи і не відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби.

52. Бали за результатами оцінювання переказу виставляються кожним членом атестаційної комісії індивідуально та вносяться до відповідної відомості.

53. Середній бал за переказ визначається як середнє арифметичне суми балів, виставлених індивідуально членами атестаційної комісії.

У разі отримання учасником атестації середнього балу 0,5 або нижче він вважається таким, що не пройшов атестацію.

54. За результатами атестації в письмовій та усній формі  атестаційна комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (далі — посвідчення) за формою згідно з додатком 3.

55. Результати атестації доводяться до відома учасників атестації.

56. Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:

1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;

2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків.

57. Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 56 цього Порядку, відповідним уповноваженим вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників та осіб протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації (подання заяви особами).

58. Учасникам, які не пройшли атестацію, вручається або надсилається за їх заявою лист за підписами голови та секретаря атестаційної комісії, в якому повідомляються результати атестації.

59. У разі втрати або пошкодження посвідчення учасник, який успішно пройшов атестацію, та особа, зазначена у пункті 56 цього Порядку, можуть звернутися із заявою до відповідного уповноваженого вищого навчального закладу для отримання його дубліката.

60. Посвідчення діє безстроково.

_____________________


Додаток 1
до Порядку

ВИМОГИ 
щодо рівня мовної компетентності* осіб, які претендують 
на зайняття посади державної служби

Знання:

функцій державної мови; історії становлення української мови як державної;

лексичного складу і граматичної будови української мови;

значення власне українських і запозичених слів;

фонетичної будови української мови, орфоепічних норм, закономірностей звукових змін (чергування звуків, подовження приголосних, спрощення в групах приголосних);

правил орфографії та пунктуації;

стильової диференціації мови;

типів словників української мови та їх призначення.

Володіння:

загальновживаною лексикою і фаховою термінологією;

навичками побудови словосполучень і речень;

усним і писемним літературним мовленням;

засобами милозвучності української мови.

Вміння:

вживати апостроф і м’який знак в українських та іншомовних словах;

відмінювати загальні і власні назви (імена, прізвища, географічні назви, назви установ тощо); використовувати відмінкові форми іменників;

відмінювати прикметники; вживати вищий і найвищий ступені порівняння; утворювати присвійні прикметники;

відмінювати займенники;

відмінювати числівники; поєднувати числівники з іменниками;

використовувати особові форми дієслів у різних часових та способових формах;

вживати прийменники у/в; з/із/зі/зо; над/наді тощо;

вживати сполучники сурядності та підрядності, а також сполучні слова для побудови складних речень;

писати складні слова разом, окремо і через дефіс;

утворювати і використовувати складноскорочені слова (абревіатури).

Застосування:

формул вітання, прощання, вибачення, подяки тощо;

словників української мови (орфографічного, тлумачного, іншомовних слів, перекладних словників тощо);

українських відповідників до поширених конструкцій російської мови, зокрема з прийменниками “в”, “из-за”, “около”, “по”, “при”, “у”; з активними дієприкметниками теперішнього часу; із стійкими сполуками тощо;

розділових знаків у простому і складному реченнях;

розділових знаків для виокремлення звертань, однорідних членів речення, відокремлених означень, додатків, обставин, вставних і вставлених слів, словосполучень, речень;

розділових знаків для оформлення прямої та непрямої мови.

Розрізнення:

понять “українська мова” і “українська літературна мова”;

української літературної мови і діалекту;

антонімів, синонімів, омонімів, паронімів;

однозначних та багатозначних слів;

слів у прямому і переносному значенні.

_____________________

* Мовна компетентність — знання мови, її норм, правил та закономірностей функціонування в різних сферах суспільної діяльності. Державний службовець повинен володіти мовною компетентністю, яка передбачає розуміння структури мови, знання особливостей її словникового складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому. Мовна компетентність державного службовця включає знання про функціонування і системну організацію української мови на рівнях лексики, граматики, фонетики і фонології, орфографії, орфоепії, пунктуації.

_____________________


Додаток 2
до Порядку

ВИМОГИ 
щодо рівня комунікативної компетентності* осіб, які 
претендують на зайняття посади державної служби

Знання:

норм української  літературної мови в офіційному спілкуванні;

структури та основних мовних характеристик жанрів офіційно-ділового стилю.

Володіння:

лексикою і фразеологією офіційно-ділового стилю;

комунікативними навичками у сфері офіційно-ділового спілкування.

Вміти:

спілкуватися (в усній і письмовій формах) у фаховій діяльності.

Застосування:

стилістичних норм мови з використанням відповідних мовних засобів усіх рівнів в офіційно-діловому стилі;

специфічних лексико-фразеологічних засобів у діловому спілкуванні (номенклатури, професіоналізмів, штампів, кліше, стандартів тощо);

формули ввічливості;

мовних засобів висловлення подяки, вибачення, згоди/незгоди, підтримки, схвалення, сумніву, занепокоєння, заперечення, попередження тощо;

мовних засобів формулювання думки, зокрема тези, антитези, мети, завдань, висновків тощо, у тому числі в текстах публічних виступів.

Розрізнення:

стилів української ділової мови, їх особливостей;

жанрів ділової мови за критерієм функціонального призначення;

канцелярського підстилю: організаційних документів (положення, статут, інструкція, правила), розпорядчих, довідково-інформаційних текстів (довідка, лист, записка, акт, звіт, оголошення, протокол, подання, план роботи), кадрової та особової документації;

нормативного підстилю (конституція, закон, кодекс, постанова, розпорядження, указ тощо);

дипломатичного підстилю — документів у сфері внутрішньовідомчої діяльності та міжнародних відносин (нота, меморандум, декларація, заява, відозва тощо).

 

____________________

* Комунікативна компетентність — здатність особи застосовувати знання мови в різних ситуаціях спілкування. Державний службовець повинен володіти комунікативною компетентністю, яка ґрунтується на знанні структури, норм і функцій української мови у сфері ділового спілкування, а також особливостей мовного оформлення його основних жанрів, що дає змогу посадовій особі ефективно виконувати свої службові обов’язки.

  Комунікативна компетентність державного службовця передбачає, зокрема, володіння такими навичками:

створення текстів різних жанрів усного і писемного мовлення, у тому числі офіційно-ділового стилю;

аналіз та реферування текстів різних жанрів, підготовка аналітичних оглядів, довідок, висновків на основі опрацьованих текстів;

опрацювання текстів документів відповідно до службової потреби;

монологічне та діалогічне (полілогічне) мовлення фахового спрямування (доповідь, звіт, промова, дискусія);

дотримання норм української літературної мови в офіційному спілкуванні (організація офіційних заходів, корпоративне та адміністративне спілкування тощо);

спілкування українською мовою на засадах соціальної та міжособистісної етики, моделювання комунікативної поведінки відповідно до ситуації у роботі з конфліктними групами (правопорушниками, особами з особливими потребами тощо);

обрання та застосування різних комунікативних стратегій для досягнення позитивного результату.

_____________________


Додаток 3
до Порядку

__________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

ПОСВІДЧЕННЯ

Видано_______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Про те, що ____ _______________________20___р. він (вона) проходив (проходила) атестацію в атестаційній комісії при ____________________________________________________________________ щодо володіння державною мовою.

                                            (найменування вищого навчального закладу)

За результатами атестації встановлено, що він (вона) вільно володіє державною мовою.

Дія цього посвідчення про атестацію є безстроковою.

Керівник вищого навчального закладу _______________

                                                                                  (підпис)

Дата видачі ____ ________________ 20___ р.

Номер реєстрації посвідчення ____________

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 301

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності

Пункт 1 переліку доповнити підпунктами 52—54 такого змісту:

“52) проведення вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, атестації осіб, які претендують на вступ на державну служби, щодо вільного володіння державною мовою;

53) видача вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, за результатами атестації посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (крім випадків видачі посвідчення особі, яка має один із визначених документів, що підтверджують вільне володіння державною мовою);

54) видача вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, дубліката посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;”.

_____________________

 

Детальна інформація для отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовоюна сайті: https://kneu.edu.ua/ua/Secondary_education/apnp/

 Перелік уповноважених вищих навчальних закладів :