33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

04-06-2018

Інформація для заявників: подання вимоги про справедливу сатисфакцію (грошову компенсацію) у Європейський суд з прав людини


 

Згідно зі статтею 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) якщо Європейський суд з прав людини (далі – Європейський суд/Суд) визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.

Заявники, які бажають подати вимогу про присудження справедливої сатисфакції,  повинні дотриматись відповідних вимог щодо форми та змісту, що містяться в Конвенції та Регламенті Європейського суду.

Подання  вимог  про  справедливу  сатисфакцію (формальні вимоги)

Строки та інші формальні вимоги, що стосуються подання вимог про справедливу сатисфакцію, містяться в Правилі 60 Регламенту Європейського суду, відповідні положення якого передбачають таке:

1. Заявник, який бажає отримати справедливу сатисфакцію за статтею 41 Конвенції у випадку визнання Судом порушення його чи її права, гарантованого Конвенцією, повинен з цією метою подати відповідну вимогу.

2. Заявник повинен надати детальний опис кожної вимоги та надати підтверджуючі документи протягом строку, наданого для подання зауважень заявника по суті, якщо Президент Палати не вирішить інакше.

3. Якщо заявник не дотримається вимог, що містяться в попередньому параграфі, Палата може відхилити частково або в повному обсязі його вимоги про справедливу сатисфакцію.

Європейський суд вимагає подання деталізованих вимог з відповідними документами на їх підтвердження, без яких Суд може відмовити у присуджені справедливої сатисфакції. Європейський суд також відхилити вимоги, що містяться у формулярі заяви, але не були повторно подані на відповідній стадії провадження або були подані невчасно.

Подання  вимог  про  справедливу  сатисфакцію ( вимоги щодо суті)

Справедлива сатисфакція може бути присуджена відповідно до статті 41 Конвенції щодо :

  • матеріальної шкоди, тобто дійсних збитків, безпосередньою причиною яких було порушення, про яке заявник заявляє;
  • моральної шкоди, тобто страждань та перебування у стані стресу внаслідок порушення;
  •  витрат, пов’язаних зі зверненням до інстанцій національної правової системи та Європейського суду з метою запобігання порушенню чи відновлення порушеного права.

Збитки в цілому

Потрібно показати чіткий взаємозв’язок причина - наслідок між заявленою шкодою та стверджуваним порушенням. Твердження про далекий зв'язок між заявленими порушенням та шкодою, або припущеннями про можливі наслідки не будуть достатніми для Європейського суду.

Компенсація шкоди присуджується в тій мірі, в якій така шкода є результатом визнаного Європейським судом порушення. Не присуджується компенсація за шкоду, яка мала місце внаслідок подій чи ситуації, стосовно яких не було встановлено порушення Конвенції, або стосовно скарг, які були визнані неприйнятними на попередній стадії провадження. Присуджена Європейським судом компенсація має на меті відшкодувати заявникові  шкоду за фактичні шкідливі наслідки порушення, а не покарати відповідальну за це порушення Договірну Державу. Суд вважає недоречним приймати  вимоги,  що класифікуються  як “каральні”, “обтяжливі” чи “зразкові”.

Матеріальна шкода

Що стосується відшкодування матеріальної шкоди, як правило, заявник повинен бути поставлений, наскільки це можливо, в умови, в яких він би опинився, якщо б встановлене  порушення не мало місця – іншими словами, restitutio in integrum (повне відшкодування). Це може включати як і шкоду, яка вже була фактично понесена (damnum emergens) так і шкоду або зменшену вигоду, яка очікується в майбутньому (lucrum cessans).

На заявникові лежить обов’язок показати, що матеріальна шкода мала місце в результаті стверджуваного порушення або порушень. Заявник повинен надати відповідні документи, щоб довести не тільки існування шкоди, але й розмір чи суму шкоди. Зазвичай, компенсація присуджена Європейським судом відображає повний  розрахунок суми збитків. Однак, якщо фактично завдана шкода не підлягає детальному розрахунку, то Суд зробить оцінку шкоди на основі наявних фактів. Цілком можливо, що Європейський суд, керуючись принципом справедливості, може присудити суму, меншу, ніж сума понесених збитків.

Нематеріальна шкода

Присудження Європейським судом компенсації нематеріальної шкода має на меті забезпечити грошове відшкодування нематеріальної шкоди, наприклад, моральні або фізичні страждання. За своєю природою, нематеріальна шкода не піддається точному розрахунку. Якщо існування такої шкоди встановлено та якщо Європейський суд вважає за необхідне присудити грошову компенсацію, Суд зробить оцінку за принципом справедливості, беручи до уваги стандарти, що випливають з його практики.

Заявникам, які бажають отримати компенсацію за нематеріальну шкоду, пропонується вказати суму, яка на їхню думку, буде становити справедливу компенсацію. Заявники, які  вважають себе жертвою більш, ніж одного порушення, можуть подати вимогу у формі єдиної загальної суми або окремих сум стосовно кожного стверджуваного порушення.

Витрати

Європейський суд може присудити відшкодування заявникові витрат, які були понесені спершу на національному рівні, а згодом під час провадження в Європейському суді при спробі запобігти порушенню або отримати відшкодування за порушення. Такі витрати зазвичай охоплюють витрати на юридичну допомогу, судові збори, тощо. Вони можуть також передбачати витрати, пов’язані з відрядженнями, особливо якщо йдеться про витрати, понесені у зв’язку з участю у слуханнях в Європейському суді.

Суд задовольняє вимоги про відшкодування витрат в тій мірі, в якій вони пов’язані із порушеннями, встановленими Європейським судом. Такі вимоги відхиляються в частині, що стосується скарг, щодо яких не було знайдено порушення або скарг, які були визнані неприйнятними. За таких обставин, бажано прив’язувати кожну окрему вимогу до певної скарги.

Витрати повинні бути фактично понесені. Тобто, заявник повинен був або вже сплатити їх, або ще зобов’язаний їх сплатити відповідно до правових чи договірних зобов’язань. Компенсація витрат буде зменшена на розмір будь-якої суми, що була сплачена або повинна бути сплачена національними органами влади або Радою Європи в якості правової допомоги. Понесені витрати повинні були бути неминучі, тобто їх не можна було уникнути,  якщо заявник хотів попередити порушення або отримати за нього відшкодування. Вони повинні бути співрозмірні. Якщо на думку Європейського суду вони будуть надмірними,  Суд присудить таку суму, яка за його власними підрахунками, буде розумною.

Європейський суд вимагає доказів у формі деталізованих квитанцій та рахунків. Вони повинні містити достатньо детальну інформацію для того, щоб Суд міг визначити, чи було дотримано вищевказаних умов.

 

Більш детальна інформація на офіційному сайті Європейського суду за посиланням: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c=