33028, м. Рівне, вул. Замкова, 29

тел./факс: (0362) 63-40-46, e-mail: rivnejust@mail.rv.ua, info@rv.minjust.gov.ua

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Нормативні документи щодо проведення конкурсу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 25 жовтня 2017 р. № 815 
Київ

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2017 р., № 71, ст. 2163, № 76, ст. 2323), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 13 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 6 листопада 2017 року.

Прем'єр-міністр України

                                                                                                                                                                                                               ГРОЙСМАН

Інд. 19

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 жовтня 2017 р. № 815

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

1. Пункт 2 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття посади включають кваліфікаційні вимоги, вимоги до компетентності та вимоги до професійних знань.

Конкурс проводиться державною мовою.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.

2. Пункт 11 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Умови проведення конкурсу затверджуються наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення або керівника державної служби.”.

У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим.

3. Абзац десятий пункту 19 викласти в такій редакції:

“У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заява, зазначена у підпункті 2 цього пункту, пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), а заява, зазначена у підпункті 3 цього пункту, - власноручно.”.

4. У пункті 22:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“22. Перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам, наявність усіх документів, передбачених пунктом 19 цього Порядку, та правильність заповнення документів, передбачених підпунктами 2, 3 та 6 пункту 19 цього Порядку, проводить:”;

2) абзац сьомий замінити абзацами такого змісту:

“Кандидати, у яких досвід роботи та/або подані документи не відповідають установленим вимогам, не допускаються до тестування, про що їм повідомляє спеціальний структурний підрозділ НАДС або служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс.

Кандидат, якого не допущено до тестування, після усунення недоліків у поданих ним документах у межах встановленого строку для подання таких документів може подати їх повторно у передбаченому порядку. В іншому разі кандидат вважається таким, що не пройшов конкурс, про що зазначається у протоколі засідання Комісії або конкурсної комісії.”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дванадцятим.

5. Пункт 25 викласти в такій редакції:

“25. У разі здійснення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи зберігаються у державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років.”.

6. Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:

“Про дату та час, передбачений для тестування всіх кандидатів, їм повідомляється одним із доступних способів, обраних ними, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку, не пізніше ніж за один робочий день до проходження такого тестування.”.

7. Абзац перший пункту 30 виключити.

8. Абзац перший пункту 39 викласти в такій редакції:

“39. Кандидати, які за результатами тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового виду тестування та чергового етапу конкурсу.”.

9. Абзац перший пункту 49 викласти в такій редакції:

“49. Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційних завдань, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до розв’язання наступного ситуаційного завдання та чергового етапу конкурсу.”.

10. Пункт 71 викласти в такій редакції:

“71. Конкурс на зайняття посад фахівців з питань реформ, які віднесені до посад державної служби категорій “Б” і “В”, проводиться конкурсними комісіями. Кожна така комісія утворюється керівником державної служби у складі семи осіб.

До складу таких конкурсних комісій можуть включатися генеральні директори директоратів, директори генеральних департаментів та Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції після їх призначення.

До складу таких конкурсних комісій можуть залучатися на конкурсній основі представники громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України “Про громадські об’єднання”, відповідно до порядку, затвердженого НАДС.

До роботи Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ для проведення оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які оцінюються за результатами розв’язання ситуаційних завдань та співбесіди, обов’язково залучаються три експерти з питань управління персоналом та у сфері політики відповідного державного органу.

Комісія або конкурсна комісія для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ приймає рішення про залучення експертів:

з питань управління персоналом для оцінювання компетентностей кандидатів встановленим вимогам - з числа осіб, зазначених у рекомендованому переліку експертів з питань управління персоналом, затвердженому НАДС;

у сфері політики відповідного державного органу для оцінювання професійних знань кандидатів встановленим вимогам - з числа осіб, зазначених у переліку експертів у сфері політики відповідного державного органу, затвердженому керівником відповідного державного органу.

Перелік вимог, для оцінювання яких залучаються експерти, визначається у відповідному протоколі засідання. Залучені до роботи експерти оцінюють лише ті вимоги до кандидатів, щодо оцінки яких їх залучено.

На засідання Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ обов’язково запрошуються залучені експерти для оцінювання вимог, визначених у відповідному протоколі засідання конкурсної комісії, а також для підготовки проведення відповідних етапів конкурсу.

Залученими до роботи експертами, які брали участь у відповідних засіданнях Комісії або конкурсної комісії, надається оцінка шляхом виставлення балів (0-1-2), які вносяться до відповідних відомостей.

Засідання Комісії або конкурсної комісії для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ проводяться незалежно від участі у ньому залучених експертів.

Під час формування складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ положення пункту 15 цього Порядку не застосовуються.”.

11. Абзац третій пункту 72 викласти в такій редакції:

“Відеозаписи проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б”і “В” зберігаються у державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років та не підлягають оприлюдненню.”.

12. Абзац сьомий пункту 74 замінити абзацами такого змісту:

“У разі участі кандидата в іншому конкурсі на вакантну посаду на зайняття посад фахівців з питань реформ протягом шести місяців з дня проходження останнього тестування на наявність аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією використовуються результати відповідного виду тестування. При цьому кандидат зобов’язаний з’явитися під час проходження етапу тестування аналітичних здібностей та здібностей щодо здатності працювати з інформацією для надання доступу адміністратору до результатів тестування, визначених за допомогою програмного забезпечення, шляхом надання можливості оформити відповідний звіт у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 34 цього Порядку.

Вимоги абзацу сьомого цього пункту застосовуються до результатів тестування, які були отримані кандидатом на посаду державної служби починаючи з 2 жовтня 2017 року.

У разі отримання кандидатом за результатами проходження відповідного виду тестування 0 балів повторне проходження цього виду тестування цією ж особою як кандидатом в іншому конкурсі на вакантну посаду можливе не раніше ніж через місяць з дня його останнього проходження.

У разі необхідності складення іншого виду тестування, ніж той, який пройшов кандидат, він проходить лише той вид тестування, який не проходив.”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

в абзаці одинадцятому цифри “35” виключити.

13. Пункт 75 викласти в такій редакції:

“75. За результатами проходження кожного тестування, передбаченого пунктом 73 цього Порядку, виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, які відповіли правильно на 21 питання тестового завдання i більше;

1 бал - кандидатам, які відповіли правильно на 15-20 питань тестового завдання;

0 балів - кандидатам, які відповіли правильно на 14 і менше питань тестового завдання.”.

14. Абзац перший пункту 76 викласти в такій редакції:

“76. Кандидати, які за результатами проходження відповідного виду тестування набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до наступного виду тестування та чергового етапу конкурсу.”.

15. Абзац третій пункту 77 викласти в такій редакції:

“Ситуаційні завдання для перевірки вимог до компетентності кандидатів на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій “Б” та “В” обираються конкурсною комісією з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу, з переліку завдань для перевірки компетентностей, затверджених НАДС.”.

16. Пункт 84 викласти в такій редакції:

“84. Кандидату, який під час подання документів для участі у конкурсі надав копію сертифіката або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, та до проходження співбесіди пред’явив його оригінал, додатково виставляється 1 бал за володіння однією іноземною мовою.

Такий бал враховується після проведення співбесіди під час визначення загальної кількості балів.”.

17. Примітку до Порядку доповнити абзацом такого змісту:

“Строки, які зазначені у цьому Порядку, визначаються та обчислюються відповідно достатей 251-255 Цивільного кодексу України.”.

18. Додатки 110-1318 до Порядку викласти в такій редакції:

 

“Додаток 1 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 жовтня 2017 р. № 815)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом (розпорядженням) 
__________________________ 
від ______________ р. № ____

УМОВИ 
проведення конкурсу

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 

2.

Досвід роботи

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

 

 

 

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: 
Конституції України
Закону України “Про державну службу”; 
Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

 

 

__________ 
Примітка.


Кількість вимог, які зазначаються в умовах проведення конкурсу, визначається суб’єктом призначення. 
У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “А”зазначаються відомості відповідно до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 448 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 59, ст. 2026). 
У разі оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад категорій “Б” і “В”зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу” та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС. 
Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері. 
Заповнення розділу “Кваліфікаційні вимоги” та пунктів 1 і 2 розділу “Професійні знання” є обов’язковими під час визначення умов проведення конкурсу. 
Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 тачастини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”. У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.”;

 

“Додаток 10 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 жовтня 2017 р. № 815)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом (розпорядженням) 
__________________________ 
від ______________ р. № ____

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посад Генерального директора директорату, директора генерального департаменту та Генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції*

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов’язкові) документи

сертифікат, що підтверджує володіння однією з офіційних мов Ради Європи

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне бачення

бачення загальної картини; 
концептуальне мислення; 
здатність визначити напрям розвитку; 
інноваційне мислення

2.

Впровадження змін

рішучість та наполегливість; 
залучення впливових сторін; 
реорганізація для спрощення, підвищення прозорості та ефективності; 
гнучкість та адаптивність (до зміни середовища, очікувань тощо); 
оцінка ефективності впровадження

3.

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення; 
аналіз альтернатив; 
спроможність на виважений ризик; 
автономність та ініціативність щодо пропозицій/рішень

4.

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності; 
сприяння всебічному розвитку особистості; 
делегування та управління результатами; 
створення ефективної організаційної культури державної служби

5.

Комунікація та взаємодія

визначення заінтересованих і впливових сторін та розбудова партнерських стосунків; 
здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;

вміння публічно виступати перед аудиторією; 
здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6.

Досягнення результатів

чітке бачення результату; 
сфокусовані зусилля для досягнення результату; 
запобігання та ефективне подолання перешкод

7.

Стресостійкість

розуміння своїх емоцій; 
самоконтроль; 
конструктивне ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики; 
оптимізм

8.

Аналітичні здібності

логічне мислення; 
абстрактне мислення

9.

Числове мислення****

здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

10.

Вербальне мислення****

здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: 
Конституції України
Закону України“Про державну службу”; 
Закону України“Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

__________

* Заповнення полів в цих умовах є обов’язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття посад генеральних директорів директоратів та директорів генеральних департаментів.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу” та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі “Професійні знання” зазначається не більше п’яти вимог.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”. У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

 

Додаток 11 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 жовтня 2017 р. № 815)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом (розпорядженням) 
__________________________ 
від ______________ р. № ____

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посад керівника експертної групи директорату, керівника експертної групи генерального департаменту та керівника експертної групи Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції*

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов’язкові) документи

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Концептуальне та інноваційне мислення

здатність сприймати інформацію та мислити концептуально; 
здатність формувати закінчені (оформлені) пропозиції; 
здатність формувати нові/інноваційні ідеї та підходи

2.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі; 
ефективне управління ресурсами; 
чітке планування реалізації; 
ефективне формування та управління процесами

3.

Управління персоналом

делегування та управління результатами; 
управління мотивацією; 
стимулювання командної роботи та співробітництва

4.

Комунікація та взаємодія

вміння дослухатися до думки; 
вміння викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та письмово), переконувати; 
вміння виступати перед аудиторію

5.

Досягнення результатів

чітке бачення результату; 
сфокусовані зусилля для досягнення результату; 
здатність запобігати та ефективно долати перешкоди

6.

Стресостійкість

розуміння своїх емоцій; 
управління своїми емоціями; 
оптимізм

7.

Аналітичні здібності

логічне мислення; 
абстрактне мислення

8.

Числове мислення****

здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

9.

Вербальне мислення****

здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: 
Конституції України
Закону України“Про державну службу”; 
Закону України“Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

__________

* Заповнення полів в цих умовах є обов’язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття посад керівників експертних груп директоратів та керівників експертних груп генеральних департаментів.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу” та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі “Професійні знання” зазначається не більше п’яти вимог.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”. У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

 

Додаток 12 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 жовтня 2017 р. № 815)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом (розпорядженням) 
__________________________ 
від ______________ р. № ____

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посад державного експерта директорату, державного експерта генерального департаменту та державного експерта Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції*

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Додаткові (необов’язкові) документи

сертифікат, що підтверджує володіння однією з офіційних мов Ради Європи

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Кваліфікаційні вимоги**

1.

Освіта***

 

2.

Досвід роботи***

 

3.

Володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Ефективність аналізу та висновків

здатність узагальнювати інформацію; 
здатність встановлювати логічні взаємозв’язки; 
здатність робити коректні висновки

2.

Командна робота

командна робота; 
орієнтація на командний результат; 
відкритість в обміні інформацією

3.

Комунікація та взаємодія

вміння слухати та сприймати думки; 
вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово)

4.

Досягнення результатів

чітке бачення результату; 
сфокусовані зусилля для досягнення результату; 
запобігання та ефективне подолання перешкод

5.

Стресостійкість

розуміння своїх емоцій; 
управління своїми емоціями; 
оптимізм

6.

Аналітичні здібності

логічне мислення; 
абстрактне мислення

7.

Числове мислення****

здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

8.

Вербальне мислення****

здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання**

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: 
Конституції України
Закону України “Про державну службу”; 
Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

__________

* Заповнення полів в цих  умовах є обов’язковим під час визначення конкретних умов проведення конкурсу на зайняття посад державних експертів директоратів та державних експертів генеральних департаментів.

** Зазначаються загальні вимоги відповідно до Закону України “Про державну службу” та спеціальні вимоги, які визначаються з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, та з урахуванням положень посадових інструкцій в порядку, затвердженому НАДС.

Спеціальні вимоги до освіти та досвіду роботи можуть мати уточнюючий характер щодо галузей знань та/або спеціальностей, за якими здобуто вищу освіту, досвіду роботи у конкретній сфері.

У розділі “Професійні знання” зазначається не більше п’яти вимог.

*** Зазначаються загальні вимоги відповідно до частини першої статті 19 та частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”. У разі наявності спеціальних вимог зазначаються лише спеціальні вимоги.

**** Залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового або вербального мислення.

 

Додаток 13 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 жовтня 2017 р. № 815)

МЕТОДИ 
оцінювання вимог, визначених в умовах проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ

Вимоги

Методи оцінювання

Компетентність

Стратегічне бачення

ситуаційне завдання (в усній формі)

Впровадження змін

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Прийняття ефективних рішень

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Лідерство

співбесіда

Комунікація та взаємодія

ситуаційне завдання (в усній формі)

Досягнення результатів

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Стресостійкість

ситуаційне завдання (в усній формі)

Концептуальне та інноваційне мислення

ситуаційне завдання (в усній формі)

Управління організацією роботи

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Управління персоналом

співбесіда

Ефективність аналізу та висновків

ситуаційне завдання (в письмовій формі)

Командна робота

співбесіда

Аналітичні здібності

тестування на абстрактне мислення

Числове мислення

тестування на числове мислення

Вербальне мислення

тестування на вербальне мислення

Професійні знання

Знання законодавства

тестування на знання законодавства

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

ситуаційне завдання”;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       “Додаток 18 
до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 25 жовтня 2017 р. № 815)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 
середніх балів

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Бали, виставлені членами комісії

Особи, залучені до роботи комісії

Середній бал*

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

№ 7

№ 1

№ 2

№ 3

Кандидат № 1

Тестування 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестування 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання № 1

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання № 2

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання № 3

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співбесіда

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність сертифіката або інших документів**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

___________ 
(підпис)

__________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________

* Результати тестування зазначаються відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

** Виставляється бал (бали) відповідно до пункту 84 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.”.

 

 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 25 березня 2016 р. № 246 
Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, що додається.

2. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 351), застосовується під час прийняття на службу в органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”, крім підпункту 5 пункту 18 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 травня 2017 року.

Прем'єр-міністр України

                                                                                                                                                                                          А.ЯЦЕНЮК

Інд. 19

 


 

   

                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
                         постановою Кабінету Міністрів України 
                         від 25 березня 2016 р. № 246

ПОРЯДОК 
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (далі - конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

Дія цього Порядку не застосовується під час проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу.

2. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на вакантну посаду державної служби на основі оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

3. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

забезпечення рівного доступу;

політичної неупередженості;

законності;

довіри суспільства;

недискримінації;

прозорості;

доброчесності;

надійності та відповідності методів тестування;

узгодженості застосування методів тестування;

ефективного і справедливого процесу відбору.

4. Дотримання принципу недискримінації під час проведення конкурсу не виключає обов’язку застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі та має інвалідність, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

Умови проведення конкурсу

5. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” приймає суб’єкт призначення.

Нацдержслужба вносить суб’єкту призначення проект рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А”.

Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій “Б” і “В” приймає керівник державної служби в державному органі.

6. Конкурс проводиться поетапно:

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;

3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;

5) проведення тестування та визначення його результатів;

6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (крім категорії “В”);

7) проведення співбесіди та визначення її результатів;

8) проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

7. Особи, які відповідно до частини другої статті 19 Закону України “Про державну службу” не можуть вступити на державну службу, не допускаються до участі у конкурсі.

8. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади державної служби (далі - кандидати).

9. Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу

10. Оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду державної служби оприлюднюється:

за категорією “А” - на офіційних веб-сайтах суб’єкта призначення та Нацдержслужби;

за категоріями “Б” і “В” - на офіційних веб-сайтах державного органу, в якому проводиться конкурс, та Нацдержслужби.

З метою широкого поширення інформації про вакансію така інформація може бути додатково оприлюднена на інших веб-сайтах або в засобах масової інформації.

11. Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, надсилає в електронній формі Нацдержслужбі рішення про оголошення конкурсу та умови проведення конкурсу за формою згідно з додатком 1 (скановану копію наказу у форматі .pdf та умови проведення конкурсу у форматі .doc або .docx) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного рішення.

Суб’єкт призначення або керівник державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя, одного або кількох районів, надсилає територіальному органу Нацдержслужби за місцем розташування рішення про оголошення конкурсу та умови проведення конкурсу за формою згідно з додатком 1 в електронній формі (скановану копію наказу у форматі .pdf та умови проведення конкурсу у форматі .doc або .docx) не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного рішення.

12. Якщо інформація про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби не доступна у форматі .pdf, .doc або .docx, відповідне рішення про оголошення конкурсу та умови проведення конкурсу повинні бути повернуті відповідному органу без розгляду шляхом надсилання повідомлення електронною поштою.

Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії

13. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії “А” проводить Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі - Комісія).

Для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій “Б” і “В” керівником державної служби утворюється конкурсна комісія у складі голови і членів комісії.

14. Конкурс на зайняття вакантної посади керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та інших державних органів та їх заступників проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.

Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів облдержадміністрацій проводить конкурсна комісія, утворена керівником територіального органу Нацдержслужби.

Конкурс на зайняття вакантних посад заступників голів райдержадміністрації проводить конкурсна комісія, утворена головою облдержадміністрації.

Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії “Б” в усіх інших випадках та категорії “В” проводить конкурсна комісія, утворена керівником державної служби в державному органі.

Рішення про утворення конкурсної комісії для призначення керівників структурних підрозділів апарату Міноборони приймається Міністром оборони.

15. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.

До складу конкурсної комісії входять представники служби управління персоналом та юридичної служби, а також окремих структурних підрозділів державного органу.

До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об’єднань, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, в установленому Нацдержслужбою порядку.

До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, в тому числі з інших державних органів, працівники, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації за її наявності.

16. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

17. За поданням керівника спеціального структурного підрозділу Нацдержслужби (далі - спеціальний структурний підрозділ), який створюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення Комісії, Голова Нацдержслужби з числа працівників спеціального структурного підрозділу визначає особу, яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорії “А”.

Керівник державної служби, органу, в якому проводиться конкурс, визначає з числа працівників служби управління персоналом особу, яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій “Б” і “В”.

У разі коли в державному органі служба управління персоналом утворена не як структурний підрозділ, функції адміністратора виконує спеціаліст з питань персоналу. Адміністратор несе персональну відповідальність за проведення письмових етапів конкурсу та за розголошення інформації, що стала йому відома під час проведення конкурсу.

Адміністратор веде протокол засідання конкурсної комісії, оформляє відомості результатів конкурсу тощо.

Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

18. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) у разі проведення закритого конкурсу - інші документи для підтвердження відповідності умовам конкурсу;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

19. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

20. Служба управління персоналом та спеціальний структурний підрозділ веде облік та реєструє всі документи для участі в конкурсі, надіслані особами, які бажають взяти у ньому участь.

21. Документи для участі в конкурсі, подані кандидатами на посаду категорії “А”, перевіряються на відповідність встановленим законом вимогам спеціальним структурним підрозділом.

Про результати такої перевірки кандидат на посаду категорії “А” повідомляється спеціальним структурним підрозділом у триденний строк з дня їх надходження.

Служба управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам у триденний строк з дня їх надходження та повідомляє кандидату про результати такої перевірки у той самий строк.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляє служба управління персоналом державного органу або спеціальний структурний підрозділ.

Проведення оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби

22. Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії “А” за згодою кандидатів може проводитися відеофіксація, якщо інше не передбачено законом.

Для категорій “Б” і “В” за рішенням конкурсної комісії може проводитись аудіофіксація.

23. Про фіксацію засідань конкурсної комісії за допомогою технічних засобів голова конкурсної комісії (для категорії “А” головуючий Комісії) оголошує на початку засідання.

24. У разі проведення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи засідань є невід’ємною частиною протоколів засідань.

25. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену у пункті 21 цього Порядку, проходять тестування.

26. Тестування проходить у присутності не менш як двох третин членів конкурсної комісії.

27. Тестування проводиться з метою визначення рівня знань законодавства на знанняКонституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та знання спеціального законодавства.

Одне завдання включає 40 тестових питань, які обираються для кожного учасника тестування автоматично із загального переліку питань, що включає не менш як 100 питань на знання кожного із зазначених видів законодавства.

28. Перелік тестових питань затверджується Нацдержслужбою разом з Мін’юстом та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті. Варіанти відповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають.

29. Тестування складається державною мовою.

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

30. Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

31. Питання для кожного учасника тестування обираються автоматично з переліку питань. Кожне питання повинно передбачати чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

32. Загальний час для проведення тестування повинен становити не більш як 40 хвилин.

33. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, проводиться автоматичне визначення результатів тестування програмним забезпеченням.

34. Для визначення результатів тестування використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 24-31 питання тестового завдання;

0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 23 і менше питань тестового завдання.

35. За відсутності умов для проведення автоматизованого тестування (відсутність належної комп’ютерної техніки, відсутність Інтернет-зв’язку та інших умов) тестування проводиться письмово.

Перед проведенням письмового тестування адміністратор з офіційного веб-сайту Нацдержслужби роздруковує тестові питання, обрані комп’ютером методом випадкового вибору, а також ключі правильних відповідей до них.

Роздруковані тестові питання адміністратор пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

Адміністратор перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком за формою згідно з додатком 4 для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.

Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення адміністратором початку проведення тестування.

Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий - заповнений бланк з персональними даними та повертає обидва конверти адміністратору.

Адміністратор присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Визначення адміністратором номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.

Члени конкурсної комісії визначають результати письмового тестування згідно з пунктом 34 цього Порядку.

У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.

Після визначення результатів тестування члени конкурсної комісії повертають конверти з відповідями адміністратору.

Після отримання усіх конвертів з результатами тестування адміністратор відкриває конверти з відповідями та персональними даними кандидатів, які фіксує у відомості про результати тестування за формою згідно з додатком 5 та оголошує кандидатам.

36. Письмове тестування не проводиться для кандидатів на зайняття посад державної служби категорії “А”.

37. Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів.

У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.

38. Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування.

39. До наступного етапу конкурсу допускаються кандидати, які надали правильні відповіді на більшу кількість тестових питань.

Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу кандидатів інформують додатково.

40. Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей, володіння комп’ютером, знань іноземної мови та вміння приймати рішення (за наявності таких вимог до посади).

41. Ситуаційні завдання для категорії “А” затверджує Комісія.

42. Ситуаційні завдання для категорії “Б” розробляє та затверджує державний орган, в якому проводиться конкурс, з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу.

43. Ситуаційні завдання розв’язуються письмово.

Кожен кандидат розв’язує від одного до трьох ситуаційних завдань залежно від категорії посади та вимог, які необхідно оцінити.

Кількість ситуаційних завдань для кандидатів визначається конкурсною комісією.

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакові ситуаційні завдання.

Адміністратор перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланком для заповнення кандидатом персональних даних, а інший - з бланком для розв’язання ситуаційного завдання.

Адміністратор оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати.

На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше однієї години.

Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати пакують бланки відповідей та бланки персональних даних у конверти та надають адміністратору.

Адміністратор присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язанням ситуаційного завдання для визначення результатів, а конверти з персональними даними залишає у себе.

Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом з проставленням ним підпису.

За рішенням Комісії кандидати на посаду категорії “А” презентують результати розв’язання ситуаційних завдань. У такому разі абзаци п’ятий, дев’ятий - одинадцятий цього пункту не застосовуються.

Конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання згідно з вимогами до професійної компетентності кандидата, на виявлення яких спрямоване дане завдання.

44. Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;

1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.

45. Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом Комісії або конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати ситуаційних завдань за формою згідно з додатком 6.

Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів Комісії або конкурсної комісії.

46. Комісія або конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення експертів (не менше двох) у відповідній сфері для проведення оцінки відповідності окремим вимогам, які оцінюються за допомогою ситуаційних завдань. У такому разі оцінку (0-1-2) дає експерт. Така оцінка враховується членами Комісії або конкурсної комісії під час надання власної оцінки.

47. Після оцінювання члени Комісії або конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів адміністратору, який відкриває конверти з персональними даними кандидата, фіксує їх у зведеній відомості середніх оцінок за формою згідно з додатком 8 та оголошує кандидатам.

48. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

49. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

50. Перелік вимог, відповідно до яких повинно бути проведено співбесіду, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

Співбесіду проводить конкурсна комісія.

У разі потреби можуть бути присутні залучені експерти.

Під час співбесіди оцінюються вимоги, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

51. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди за формою згідно з додатком 7.

52. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

53. Результати тестування, розв’язання ситуаційних завдань та проведеної з кандидатом співбесіди зберігаються у службі управління персоналом державного органу, де проводиться конкурс, а щодо кандидатів на посади категорії “А” - у спеціальному структурному підрозділі.

54. Всі етапи конкурсу повинні проводитися у приміщенні, доступному також для кандидатів з числа маломобільних груп населення.

55. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводиться конкурс, та спеціальний структурний підрозділ надсилають кожному кандидату, який не пройшов етап конкурсу, письмове повідомлення.

Складення рейтингового списку кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби

56. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та тестування на знання законодавства.

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, що заповнюється за формою згідно з додатком 9, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

57. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, за рішенням голови конкурсної комісії (для категорії “А” - головуючого Комісії) переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування їх членів або проводиться повторна співбесіда.

58. Кандидат може ознайомитись із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії.

Оприлюднення результатів конкурсу

59. Керівник державного органу, в якому проводився конкурс, забезпечує передачу Нацдержслужбі або її територіальному органу за місцем розташування державного органу інформації про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата в електронній формі на відповідну електронну адресу не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання протоколу засідання конкурсної комісії.

60. Інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади повинна містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата, назву посади та загальну кількість балів, набраних кандидатами.

61. Служба управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс, та спеціальний структурний підрозділ ведуть реєстр других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад.

62. Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, складення Присяги державного службовця, виявлено обставини обмежень щодо призначення на посаду, визначенихстаттею 32 Закону України “Про державну службу”, або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

Служба управління персоналом державного органу або спеціальний структурний підрозділ повідомляє другому за результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії.

63. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

64. Повторний конкурс проводиться відповідно до статті 30 Закону України “Про державну службу” та за процедурою, визначеною цим Порядком.

65. Витяг з протоколу засідання Комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.

66. Оскарження рішення конкурсної комісії проводиться відповідно до статті 28 Закону України “Про державну службу”.

67. Рішення Комісії стосовно переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на посади державної служби скасовується у разі:

1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

2) коли за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;

3) коли за результатами спеціальної перевірки виявлено обмеження щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби;

4) незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення на посаду державної служби вперше;

5) відмови особи, призначеної на посаду державної служби вперше, від складення Присяги державного службовця, якщо Комісією не визначено другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби.

Особливості проведення закритого конкурсу на посади державної служби, пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки

68. Закритий конкурс проводиться в державних органах на посади, визначені у переліку посад, які пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, наведеному у додатку 10.

69. Закритий конкурс не проводиться на посади, які комплектуються військовослужбовцями.

70. Закритий конкурс проводиться відповідно до процедури, визначеної Законом України“Про державну службу” та цим Порядком, з урахуванням таких особливостей:

1) в оголошенні про проведення закритого конкурсу зазначаються лише узагальнені найменування посади (без зазначення структурного підрозділу) та посадові обов’язки (без деталізації), відомості щодо критеріїв та вимог до професійної компетентності кандидата;

2) конкурсна комісія формується з осіб, які мають допуск до державної таємниці;

3) строк подання документів кандидатами для участі у закритому конкурсі та строк проведення такого конкурсу може бути скорочено за рішенням керівника державної служби відповідного державного органу;

4) протоколи засідання конкурсної комісії закритого конкурсу не оприлюднюються;

5) інформація про переможця закритого конкурсу не оприлюднюється.


 

 

Додаток 1 
до Порядку

УМОВИ 
проведення конкурсу

Загальні умови

Посадові обов’язки

 

Умови оплати праці

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

1

Освіта

відповідно до категорії посади

2

Досвід роботи

на державній службі, в органах місцевого самоврядування, управлінський досвід

3

Володіння державною мовою

вільно

Спеціальні вимоги***

1

Освіта

спеціальність відповідно до вимог посадової інструкції

2

Знання законодавства

спеціальні закони, інші вимоги відповідно до посадових обов’язків

3

Професійні чи технічні знання

необхідні для виконання посадових обов’язків за рішенням суб’єкта призначення

4

Спеціальний досвід роботи

необхідний для виконання посадових обов’язків за рішенням суб’єкта призначення

5

Знання сучасних інформаційних технологій

Програмні комплекси, необхідні для виконання посадових обов’язків

6

Особистісні якості

 

__________ 
* У разі оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії “А” зазначаються відомості відповідно до затвердженої постановою Кабінету Міністрів України Типової вимоги до професійної компетентності на відповідну посаду державної служби. 
** Зазначаються відповідно до частини другої статті 20 Закону України “Про державну службу”. 
*** Визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та з урахуванням вимог посадових інструкцій.


 

 

Додаток 2 
до Порядку

ЗАЯВА

 

Додаток 3 
до Порядку

ЗАЯВА


 

 

Додаток 4 
до Порядку

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 
кандидата на зайняття вакантної посади державної служби

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

 

 

_________________________ 
(дата)

________________ 
(підпис)

 

Додаток 5 
до Порядку

ВІДОМІСТЬ 
про результати тестування

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

_________________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

Додаток 6 
до Порядку

ВІДОМІСТЬ 
про результати розв’язання ситуаційних завдань

(готується кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби (конкурсної комісії) окремо)

Номер конверта кандидата або прізвище, ім’я та по батькові*

Вимоги

Бали

 

Вимога

 

Вимога

 

Вимога

 

Вимога …

 

Члени комісії

___________________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________ 
*Крім застосування абзацу дванадцятого пункту 43 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.


 

 

Додаток 7 
до Порядку

ВІДОМІСТЬ 
про результати співбесіди

(готується кожним членом Комісії з питань вищого корпусу державної служби (конкурсної комісії) окремо)

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Вимоги

Бали

Кандидат № 1

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога

 

 

Вимога …

 

 

 

 

 

 

 

Член комісії

__________________ 
(підпис)

_________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

Додаток 8 
до Порядку

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 
середніх балів

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Види оцінювання

Вимоги

Оцінка члена комісії № 1

Оцінка члена комісії № 2

Оцінка члена комісії № 3

Оцінка члена комісії № 4

Оцінка члена комісії № 5

Середній бал*

Кандидат № 1

Тест

Знання законодавства

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання

Вимога …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуаційне завдання

Вимога …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співбесіда

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

Вимога …

 

 

 

 

 

 

Вимога

 

 

 

 

 

 

 

Сума балів

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

___________________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

__________ 
* Результати тестування вносяться відповідно до додатка 5 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.


 

 

Додаток 9 
до Порядку

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор

___________________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

Додаток 10 
до Порядку

ПЕРЕЛІК ПОСАД, 
які пов’язані з питаннями державної таємниці, мобілізаційної підготовки, оборони та національної безпеки, на які може проводитися закритий конкурс

I. Служба безпеки

Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду

Центральне управління

Директор департаменту, перший заступник і заступник директора департаменту, начальник апарату Голови, заступник начальника апарату Голови, начальник Головного управління, начальник управління

Перший заступник і заступник начальника Головного управління, перший заступник і заступник начальника управління, начальник управління у складі департаменту (Головного управління, центру), його перший заступник і заступник, начальник відділу, його заступник, начальник (завідувач) сектору

Консультант, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

Регіональні органи та органи військової контррозвідки

Начальник Головного управління, начальник управління

Перший заступник і заступник начальника Головного управління, перший заступник і заступник начальника управління, начальник управління у складі Головного управління, його перший заступник і заступник, начальник відділу, його заступник, начальник (завідувач) сектору, консультант, головний бухгалтер, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

Міжрайонні, районні та міські підрозділи

Начальник відділу, його заступник, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

II. Служба зовнішньої розвідки

Посади службовців кадрового складу Служби зовнішньої розвідки, які зазначені у додатку до Положення про Службу зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України.

III. Міноборони

Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду

Головне управління розвідки

Заступник начальника, директор департаменту, перший заступник і заступник директора департаменту, начальник самостійного управління

Начальник управління, заступник начальника управління, начальник відділу та його заступник у складі департаменту (управління), завідувач самостійного сектору

Завідувач сектору, начальник групи, головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

IV. Апарат Ради національної безпеки і оборони України

Керівник управління, керівник служби та їх заступники, завідувач відділу, державний експерт, головний консультант

V. МВС

Апарат

Директор департаменту, перший заступник директора департаменту, перший заступник директора департаменту - начальник управління, заступник директора департаменту, заступник директора департаменту - начальник управління

Начальник управління, перший заступник начальника управління, заступник начальника управління, заступник начальника управління - начальник відділу, начальник управління (у складі департаменту), заступник начальника управління (у складі департаменту), заступник начальника управління - начальник відділу (у складі департаменту), начальник відділу, заступник начальника відділу, начальник відділу (у складі департаменту, управління), заступник начальника відділу (у складі департаменту, управління), завідувач сектору

Головний спеціаліст, провідний спеціаліст, спеціаліст I категорії, спеціаліст II категорії, спеціаліст

VI. Держспецзв’язку

Посади державної служби у разі переведення на функціонування в умовах особливого періоду

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 26 квітня 2017 р. № 301

Київ

Про організацію проведення атестації осіб, 
які претендують на вступ на державну службу, 
щодо вільного володіння державною мовою

Відповідно до абзацу другого підпункту 4 пункту 15 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, що додається.

2. Установити, що платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (його дубліката) можуть надаватися вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

3. Внести до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410, № 78, ст. 2770; 2011 р., № 41, ст. 1689; 2012 р., № 65, ст. 2662, № 88, ст. 3570; 2015 р., № 42, ст. 1303), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 19

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 26 квітня 2017 р. № 301

ПОРЯДОК
атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, 
щодо вільного володіння державною мовою

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну службу”.

2. Атестація — це оцінювання рівня вільного володіння державною мовою особами, які претендують на зайняття посади державної служби, відповідно до вимог щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей.

Учасник атестації — це особа, яка претендує на зайняття посади  державної служби та зареєструвалася для проходження атестації в установленому порядку.

Уповноважений вищий навчальний заклад — вищий навчальний заклад, який відповідно до ліцензії здійснює підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

Атестаційна сесія — період, протягом якого атестаційна комісія уповноваженого вищого навчального закладу визначає рівень вільного володіння державною мовою учасників атестації.

3. Атестація проводиться з метою визначення рівня вільного володіння державною мовою осіб, які претендують на зайняття посади державної служби.

4. Інформація про уповноважені вищі навчальні заклади оприлюднюється на їх офіційних веб-сайтах, а також на офіційних веб-сайтах НАДС та МОН.

Атестаційні комісії

5. Для організації та проведення атестації уповноважений вищий навчальний заклад утворює атестаційну комісію.

6. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю атестаційної комісії здійснює керівник уповноваженого вищого навчального закладу.

7. Атестаційна комісія проводить свою роботу у строки, визначені графіком атестаційних сесій, що за пропозицією голови атестаційної комісії затверджується керівником уповноваженого вищого навчального закладу.

8. Атестаційна комісія утворюється у складі голови та трьох членів комісії з числа осіб, які мають освіту за спеціалізацією “Українська мова та література” спеціальності “Філологія”. Щонайменше один з членів атестаційної комісії повинен мати науковий ступінь не нижче доктора філософії.

Персональний склад атестаційної комісії затверджується наказом керівника уповноваженого вищого навчального закладу.

9. Голова атестаційної комісії:

1) організовує роботу атестаційної комісії;

2) визначає обов’язки секретаря атестаційної комісії;

3) встановлює порядок повідомлення членів атестаційної комісії про проведення її засідань;

4) веде засідання атестаційної комісії;

5) дає доручення членам атестаційної комісії та контролює їх виконання;

6) вносить пропозиції щодо зміни персонального складу атестаційної комісії;

7) організовує розміщення на офіційному веб-сайті уповноваженого вищого навчального закладу інформації про дату, час та місце проведення атестації, порядок реєстрації для проходження атестації.

10. Секретар атестаційної комісії призначається наказом керівника уповноваженого вищого навчального закладу з числа його працівників і не є членом атестаційної комісії.

Секретар атестаційної комісії забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів, пов’язаних з роботою атестаційної комісії, їх зберігання.

11. Голова та члени атестаційної комісії у разі виникнення конфлікту інтересів та обставин, що викликають сумнів у їх безсторонності, повинні бути відведені від розгляду відповідного питання. У  разі наявності таких обставин голова та члени атестаційної комісії можуть заявити про самовідвід.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і здійснений до початку розгляду відповідного питання.

Рішення про відвід (самовідвід) приймається на засіданні атестаційної комісії більшістю голосів її членів, які беруть участь у ньому. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі в голосуванні.

12. Засідання атестаційної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Атестаційна комісія приймає рішення більшістю голосів присутніх на її засіданні членів. За однакової кількості голосів вирішальний голос має голова атестаційної комісії.

Під час засідання атестаційної комісії ведеться протокол.

Протоколи засідань атестаційної комісії, відомості про результати атестації та матеріали атестації зберігаються в уповноваженому вищому навчальному закладі протягом трьох років.

13. Під час проведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за рішенням керівника уповноваженого навчального закладу можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України “Про громадські об’єднання”.

Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до керівника уповноваженого вищого навчального закладу не менш як за п’ять календарних днів до початку проведення атестації.

14. Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівникові уповноваженого вищого навчального закладу про випадки порушення порядку її проведення.

15. Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається.

Права та обов’язки учасників атестації

16. Учасник атестації має право на:

1) доступ до інформації про:

строки та порядок проведення атестації;

час і місце проведення атестації;

порядок визначення, спосіб та час оголошення результатів атестації;

2) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення атестації;

3) ознайомлення із своєю роботою, виконаною у письмовій формі під час проходження атестації; отримання після оголошення результатів атестації у письмовій формі засвідченої копії такої роботи.

17. Учасник атестації зобов’язаний:

1) ознайомитися з порядком проведення атестації, дотримуватися його;

2) своєчасно прибути до визначеного місця проведення атестації з документом, що посвідчує його особу та підтверджує громадянство України;

3) ввічливо ставитися до інших учасників атестації;

4) виконувати вказівки та вимоги голови, членів та секретаря атестаційної комісії щодо процедури проходження атестації;

5) після закінчення часу, відведеного для виконання завдань у  письмовій формі, повернути матеріали атестації;

6) виконувати завдання у письмовій формі на робочому місці, визначеному атестаційною комісією;

7) виконувати та оформляти завдання у письмовій формі згідно з вимогами, зазначеними в зошиті із завданнями.

18. Учаснику      атестації забороняється:

1) мати при собі або на робочому місці, визначеному атестаційною комісією, протягом часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та усній формі, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені цим Порядком (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування для особи, яка має інвалідність);

2) протягом часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та  усній формі:

заважати іншим учасникам атестації виконувати завдання;

спілкуватися у будь-якій формі з іншим учасником атестації під час виконання завдань;

списувати відповіді на завдання в іншого учасника атестації;

виносити за межі аудиторії зошити із завданнями, їх окремі аркуші, бланки відповідей;

3) псувати майно уповноваженого вищого навчального закладу, в приміщенні якого проводиться атестація, чи майно осіб, які проходять атестацію.

19. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених пунктами 17 та 18 цього Порядку, учасник атестації відсторонюється від подальшого проходження атестації, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами атестаційної комісії.

20. Якщо учасник атестації працює або навчається в уповноваженому вищому навчальному закладі, яким утворена атестаційна комісія, він проходить атестацію в іншому уповноваженому вищому навчальному закладі.

Організація та проведення атестації

21. Організаційні заходи з підготовки проведення атестації в уповноваженому вищому навчальному закладі передбачають затвердження:

1) складу атестаційної комісії;

2) порядку реєстрації осіб для проходження атестації;

3) графіка атестаційних сесій;

4) завдань у письмовій формі та визначення переліку тем і сценаріїв для проведення атестації в усній формі.

22. Атестація проводиться у три етапи:

1) приймання заяв від осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, щодо проходження атестації;

2) проходження атестації у письмовій та усній формі;

3) визначення результатів атестації та інформування учасників атестації про них.

23. Атестаційні сесії проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

У разі відсутності заяв від осіб, які претендують на зайняття посади державної служби, атестаційна сесія не проводиться.

24. Уповноважені вищі навчальні заклади розміщують на своєму офіційному веб-сайті графік проведення атестаційних сесій та порядок реєстрації осіб для проходження атестації.

25. Атестація у письмовій формі включає:

письмове завдання з використанням технологій тестування (далі — тестове завдання);

письмовий переказ тексту з фахових питань (далі — переказ).

Атестація в усній формі включає:

ділову розмову за визначеним сценарієм;

повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему (далі — повідомлення-презентація).

26. Завдання у письмовій та усній формі розробляються відповідно до вимог до рівня мовної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади державної служби (додаток 1), та комунікативної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади державної служби (додаток 2), науково-педагогічними працівниками уповноваженого вищого навчального закладу з обов’язковим залученням фахівців, які мають науковий ступінь не нижче доктора філософії в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

27. Завдання у письмовій та усній формі розробляються з урахуванням примірних тестових завдань, текстів для переказу з тем і сценаріїв для проведення атестації в усній формі, розміщених як зразок на офіційному веб-сайті НАДС.

28. Тестові завдання та варіанти відповідей на них повинні бути сформульовані однозначно. Кожне тестове запитання має три варіанти відповіді, серед яких правильним є лише один. Кількість тестових завдань становить 25.

Тексти для переказу повинні стосуватися сфери публічного  управління та адміністрування і мати обсяг 2500 — 3000 друкованих знаків.

29. Умови для проходження атестації повинні бути рівними для всіх учасників атестації.

Під час проведення атестації атестаційна комісія дотримується принципу недискримінації, що не виключає обов’язку застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи, яка зареєструвалася для проходження атестації та має інвалідність, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”.

30. Виготовлення зошитів із завданнями та бланків відповідей забезпечується уповноваженими вищими навчальними закладами.

31. Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та в місце, визначені атестаційною комісією, і мати при собі документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

32. До проходження атестації допускаються особи, присутність яких зафіксована секретарем атестаційної комісії перед початком такої атестації за списком осіб, які подали заяви щодо проходження атестації.

У приміщенні під час проведення атестації можуть бути присутні лише учасники атестації, голова, члени і секретар атестаційної комісії та особи, визначені пунктом 13 цього Порядку.

33. Перед початком виконання тестових завдань секретар атестаційної комісії ознайомлює учасників атестації із загальним порядком їх складення.

34. Кожний учасник атестації забезпечується зошитом із завданнями та бланком відповідей.

35. Під час виконання тестових завдань учасник атестації проставляє позначку на бланку відповідей у клітинці, яка відповідає, на його думку, правильному варіанту відповіді.

36. Тривалість виконання завдань у письмовій формі (тестове завдання та переказ) становить 60 хвилин. Учасник атестації має право здати зошит із завданнями та заповнений бланк відповідей до закінчення відведеного часу.

37. Учасник атестації протягом усього часу, відведеного для виконання завдань у письмовій та усній формі, має право відмовитися виконувати такі завдання.

Інформація про відмову учасника атестації виконувати завдання у письмовій та/або усній формі фіксується у відповідній відомості про результати атестації.

Учасник атестації, який відмовився виконувати завдання у письмовій та/або усній формі, визнається за рішенням атестаційної комісії таким, що не пройшов атестацію, а виконані ним завдання не оцінюються.

38. Після закінчення часу, відведеного для виконання тестових завдань та переказу, голова атестаційної комісії оголошує про його закінчення, після чого учасники атестації зобов’язані припинити роботу над ними і здати їх секретареві атестаційної комісії.

39. Заповнені бланки відповідей надаються секретарем членам атестаційної комісії для оцінювання після закінчення атестації в усній формі.

40. Атестація в усній формі розпочинається не раніше, ніж через 60 хвилин і не пізніше ніж через 120 хвилин після закінчення атестації в письмовій формі.

41. Тривалість атестації в усній формі для кожного її учасника становить до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку).

42. Атестаційна комісія проводить оцінювання кожного учасника атестації, результати якого фіксуються у відповідній відомості. Оцінювання проводиться окремо за результатами:

ділової розмови за визначеним сценарієм;

повідомлення-презентації.

43. За результатами оцінювання атестації в усній формі виставляються такі бали:

2 бали — учасникам атестації, які виявили глибокі навички та знання, повною мірою відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;

1 бал — учасникам атестації, які виявили навички та знання в обсязі, достатньому для подальшої роботи та здебільшого відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;

0 балів — учасникам атестації, які не виявили навичок та знань в обсязі, достатньому для подальшої роботи і не відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби.

44. Бали за результатами оцінювання атестації в усній формі виставляються кожним членом атестаційної комісії індивідуально та вносяться до відповідної відомості.

45. Середній бал за кожне виконане завдання визначається як середнє арифметичне суми балів, виставлених індивідуально членами атестаційної комісії.

46. У разі отримання учасником атестації середнього балу 0,5 або нижче він вважається таким, що не пройшов атестацію.

47. Після закінчення атестації в усній формі та виставлення відповідних оцінок атестаційна комісія проводить оцінювання відповідей за результатами атестації у письмовій формі.

48. За результатами виконання тестових завдань виставляються такі бали:

2 бали — учасникам атестації, які відповіли правильно на 21 тестове завдання і більше;

1 бал — учасникам атестації, які відповіли правильно на 16—20 тестових завдань;

0 балів — учасникам атестації, які відповіли правильно на 15 і менше тестових завдань.

Відсутність позначки у клітинках, які відповідають варіантам відповіді, або наявність кількох позначок одночасно оцінюються як неправильний варіант відповіді.

49. Опрацювання результатів виконання тестових завдань здійснюється секретарем атестаційної комісії, який передає заповнену відомість про такі результати атестаційній комісії.

50. У разі отримання учасником атестації 0 балів, він вважається таким, що не пройшов атестацію.

51. Під час оцінювання переказу враховуються орфографічна та пунктуаційна грамотність, словниковий запас, логічність, вичерпність та зв’язність викладу.

За результатами оцінювання переказу виставляються такі бали:

2 бали — учасникам атестації, які виявили глибокі навички та знання, повною мірою відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;

1 бал — учасникам атестації, які виявили навички та знання в обсязі, достатньому для подальшої роботи та здебільшого відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби;

0 балів — учасникам атестації, які не виявили навичок та знань в обсязі, достатньому для подальшої роботи і не відповідають вимогам щодо рівня мовної та комунікативної компетентностей осіб, які претендують на зайняття посади державної служби.

52. Бали за результатами оцінювання переказу виставляються кожним членом атестаційної комісії індивідуально та вносяться до відповідної відомості.

53. Середній бал за переказ визначається як середнє арифметичне суми балів, виставлених індивідуально членами атестаційної комісії.

У разі отримання учасником атестації середнього балу 0,5 або нижче він вважається таким, що не пройшов атестацію.

54. За результатами атестації в письмовій та усній формі  атестаційна комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (далі — посвідчення) за формою згідно з додатком 3.

55. Результати атестації доводяться до відома учасників атестації.

56. Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:

1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;

2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків.

57. Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, та особам, зазначеним у пункті 56 цього Порядку, відповідним уповноваженим вищим навчальним закладом або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників та осіб протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації (подання заяви особами).

58. Учасникам, які не пройшли атестацію, вручається або надсилається за їх заявою лист за підписами голови та секретаря атестаційної комісії, в якому повідомляються результати атестації.

59. У разі втрати або пошкодження посвідчення учасник, який успішно пройшов атестацію, та особа, зазначена у пункті 56 цього Порядку, можуть звернутися із заявою до відповідного уповноваженого вищого навчального закладу для отримання його дубліката.

60. Посвідчення діє безстроково.

_____________________


Додаток 1
до Порядку

ВИМОГИ 
щодо рівня мовної компетентності* осіб, які претендують 
на зайняття посади державної служби

Знання:

функцій державної мови; історії становлення української мови як державної;

лексичного складу і граматичної будови української мови;

значення власне українських і запозичених слів;

фонетичної будови української мови, орфоепічних норм, закономірностей звукових змін (чергування звуків, подовження приголосних, спрощення в групах приголосних);

правил орфографії та пунктуації;

стильової диференціації мови;

типів словників української мови та їх призначення.

Володіння:

загальновживаною лексикою і фаховою термінологією;

навичками побудови словосполучень і речень;

усним і писемним літературним мовленням;

засобами милозвучності української мови.

Вміння:

вживати апостроф і м’який знак в українських та іншомовних словах;

відмінювати загальні і власні назви (імена, прізвища, географічні назви, назви установ тощо); використовувати відмінкові форми іменників;

відмінювати прикметники; вживати вищий і найвищий ступені порівняння; утворювати присвійні прикметники;

відмінювати займенники;

відмінювати числівники; поєднувати числівники з іменниками;

використовувати особові форми дієслів у різних часових та способових формах;

вживати прийменники у/в; з/із/зі/зо; над/наді тощо;

вживати сполучники сурядності та підрядності, а також сполучні слова для побудови складних речень;

писати складні слова разом, окремо і через дефіс;

утворювати і використовувати складноскорочені слова (абревіатури).

Застосування:

формул вітання, прощання, вибачення, подяки тощо;

словників української мови (орфографічного, тлумачного, іншомовних слів, перекладних словників тощо);

українських відповідників до поширених конструкцій російської мови, зокрема з прийменниками “в”, “из-за”, “около”, “по”, “при”, “у”; з активними дієприкметниками теперішнього часу; із стійкими сполуками тощо;

розділових знаків у простому і складному реченнях;

розділових знаків для виокремлення звертань, однорідних членів речення, відокремлених означень, додатків, обставин, вставних і вставлених слів, словосполучень, речень;

розділових знаків для оформлення прямої та непрямої мови.

Розрізнення:

понять “українська мова” і “українська літературна мова”;

української літературної мови і діалекту;

антонімів, синонімів, омонімів, паронімів;

однозначних та багатозначних слів;

слів у прямому і переносному значенні.

_____________________

* Мовна компетентність — знання мови, її норм, правил та закономірностей функціонування в різних сферах суспільної діяльності. Державний службовець повинен володіти мовною компетентністю, яка передбачає розуміння структури мови, знання особливостей її словникового складу та граматичної будови, правил написання слів та їх використання в різних функціональних стилях, зокрема в офіційно-діловому. Мовна компетентність державного службовця включає знання про функціонування і системну організацію української мови на рівнях лексики, граматики, фонетики і фонології, орфографії, орфоепії, пунктуації.

_____________________


Додаток 2
до Порядку

ВИМОГИ 
щодо рівня комунікативної компетентності* осіб, які 
претендують на зайняття посади державної служби

Знання:

норм української  літературної мови в офіційному спілкуванні;

структури та основних мовних характеристик жанрів офіційно-ділового стилю.

Володіння:

лексикою і фразеологією офіційно-ділового стилю;

комунікативними навичками у сфері офіційно-ділового спілкування.

Вміти:

спілкуватися (в усній і письмовій формах) у фаховій діяльності.

Застосування:

стилістичних норм мови з використанням відповідних мовних засобів усіх рівнів в офіційно-діловому стилі;

специфічних лексико-фразеологічних засобів у діловому спілкуванні (номенклатури, професіоналізмів, штампів, кліше, стандартів тощо);

формули ввічливості;

мовних засобів висловлення подяки, вибачення, згоди/незгоди, підтримки, схвалення, сумніву, занепокоєння, заперечення, попередження тощо;

мовних засобів формулювання думки, зокрема тези, антитези, мети, завдань, висновків тощо, у тому числі в текстах публічних виступів.

Розрізнення:

стилів української ділової мови, їх особливостей;

жанрів ділової мови за критерієм функціонального призначення;

канцелярського підстилю: організаційних документів (положення, статут, інструкція, правила), розпорядчих, довідково-інформаційних текстів (довідка, лист, записка, акт, звіт, оголошення, протокол, подання, план роботи), кадрової та особової документації;

нормативного підстилю (конституція, закон, кодекс, постанова, розпорядження, указ тощо);

дипломатичного підстилю — документів у сфері внутрішньовідомчої діяльності та міжнародних відносин (нота, меморандум, декларація, заява, відозва тощо).

 

____________________

* Комунікативна компетентність — здатність особи застосовувати знання мови в різних ситуаціях спілкування. Державний службовець повинен володіти комунікативною компетентністю, яка ґрунтується на знанні структури, норм і функцій української мови у сфері ділового спілкування, а також особливостей мовного оформлення його основних жанрів, що дає змогу посадовій особі ефективно виконувати свої службові обов’язки.

  Комунікативна компетентність державного службовця передбачає, зокрема, володіння такими навичками:

створення текстів різних жанрів усного і писемного мовлення, у тому числі офіційно-ділового стилю;

аналіз та реферування текстів різних жанрів, підготовка аналітичних оглядів, довідок, висновків на основі опрацьованих текстів;

опрацювання текстів документів відповідно до службової потреби;

монологічне та діалогічне (полілогічне) мовлення фахового спрямування (доповідь, звіт, промова, дискусія);

дотримання норм української літературної мови в офіційному спілкуванні (організація офіційних заходів, корпоративне та адміністративне спілкування тощо);

спілкування українською мовою на засадах соціальної та міжособистісної етики, моделювання комунікативної поведінки відповідно до ситуації у роботі з конфліктними групами (правопорушниками, особами з особливими потребами тощо);

обрання та застосування різних комунікативних стратегій для досягнення позитивного результату.

_____________________


Додаток 3
до Порядку

__________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

ПОСВІДЧЕННЯ

Видано_______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Про те, що ____ _______________________20___р. він (вона) проходив (проходила) атестацію в атестаційній комісії при ____________________________________________________________________ щодо володіння державною мовою.

                                            (найменування вищого навчального закладу)

За результатами атестації встановлено, що він (вона) вільно володіє державною мовою.

Дія цього посвідчення про атестацію є безстроковою.

Керівник вищого навчального закладу _______________

                                                                                  (підпис)

Дата видачі ____ ________________ 20___ р.

Номер реєстрації посвідчення ____________

_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 301

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності

Пункт 1 переліку доповнити підпунктами 52—54 такого змісту:

“52) проведення вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, атестації осіб, які претендують на вступ на державну служби, щодо вільного володіння державною мовою;

53) видача вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, за результатами атестації посвідчення щодо вільного володіння державною мовою (крім випадків видачі посвідчення особі, яка має один із визначених документів, що підтверджують вільне володіння державною мовою);

54) видача вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, дубліката посвідчення щодо вільного володіння державною мовою;”.

_____________________

 

 

Атестація претендентів на посаду держслужбовця

Детальна інформація для отримання посвідчення щодо вільного володіння державною мовоюна сайті: https://kneu.edu.ua/ua/Secondary_education/apnp/

 Перелік уповноважених вищих навчальних закладів :

Календар

липень 2018
пнвтсрчтптсбнд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Гаряча лінія
Онлайн-чат
Графік
ОН-ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ
Онлайн сервіс
Сетам
Кар'єра
Погашення заборгованості
ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН
Повідом про копрупцію
Запобігання корупції
Я маю право!
Відео

© 2015-2018 ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ